Aantekeningen


Treffers 1 t/m 795 van 795

     

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1
Haring was cafehouder van Cafe "Het Hert" aan de Midstraat te Joure
Koopt in 1906 een koffiehuis met stalling te Joure, koopsom fl. 3927 van Johannes Cornel te Joure (onzeker).
(notaris H.J.W. Terlet, Joure, Repertoirenr.: 2 d.d. 11 januari 1906)

Koopt in 1911 een woning te Broek, koopsom fl. 110 van Tetje Borger te Deventer, weduwe van Arjen Gjalts Brouwer.
(notaris H.J.W. Terlet, Joure, Repertoirenr.: 11 en 16 d.d. 27 februari 1911)

Geboorteakte : Aangiftedatum 5 juli 1866, blad nr. 57 Wonseradeel

Overlijdensakte : Aangiftedatum 11 juni 1918, akte nr. 43 Haskerlandadeel 
Teernstra, Haring Everts (I1114)
 
2
Op 7 januari 1838 hertrouwd Sjoerd na de dood van Fettje te Leeuwarderadeel (akte 1), op 31-jarige leeftijd met Gatske Foppes Visser, geboren te Leeuwarden op 20 mei 1816.

Op 9 mei 1846 trouwt Sjoerd weer in Leeuwarderadeel (akte 18) , op 39-jarige leeftijd met Fronica Jozefs Bergsma
Toestemming familieraad waarbij o.a. bloedverwant Hans Ypes Swart, landbouwer o/d Lekkum als gelastigde van halfbroer Joost Jans Dijkstra. 
Hoekstra, Sjoerd Sybrens (I377)
 
3 (akte 15), Gezin F261
 
4 Aangifte door halfbroer Sjouke Franzes Dijkstra 34 jr. koemelker te Leeuwarden Dijkstra, Fettje Jans (I376)
 
5 Adres Benderstrasse 103 Dusseldorf Yntema, Sjouke Johannes (I1100)
 
6 Hij trouwde op 1 April 1936 met Sientje Fransman Gokkes, Abraham (I1132)
 
7 Jong overleden vóór 1791, hoogstens 1 jaar oud. Anna Johannes (I371)
 
8 Ned. hervormd.
DTB 583 en 428 Douwe Tjallings van Sybrandaburen X Jeltie Pijtters van Friens 
Gezin F209
 
9 smid te Westhem/Blauwhuis van den Berg, Sjoerd (Douwes) (I81)
 
10 stem 31 in Lollinga (Wartena). De naam van zijn vrouw is/was onbekend. In 1700, 1708 and 1718, was ze boerin op stem 31.
Kinderen vernoemd in de proclamatieboeken van Idaarderadeel: koopacte uit 1721: Tjalling, Jillert, Ief en Antje Jacobs. We hebben ook de naam van 'n Jan Jacobs maar deze schijnt getrouwd te zijn geweest met Titje Claessens, wiens zoon Jacob Jans trouwde met Akke (Auckje) Wiebes, en wiens kleindochter Tyttje Jacobs (De Kerker) geboren werd te Wartena op 11 Febr. 1739 en welke trouwde met Jan Hilles (Kooten), geb. te Wartena omstreeks 1740. Afstammeling van deze tak is Tiny (HubertinaHyk e Maria) Laagland getr. met cornelis Volker. 'n Zuster van Jan Hilles (Kooten) trouwde met Jan Fransens (Fransis) Boekema 
Jacob Yfs (I850)
 
11 (akte 124), Gezin F284
 
12 (akte 20) Gezin F14
 
13 (bij huwelijk ouders erkend) Dijkstra, Elizabeth (I362)
 
14 (bij huwelijk van haar ouders erkend)( bij overlijden zijnde weduwe)
Dienstbode 
Dijkstra, Sytske (I364)
 
15 (bij overlijden zijnde weduwe) Damsma, Agatha Rintjes (I390)
 
16 (bij overlijden zijnde weduwnaar) Douwe Tjallings (I381)
 
17 (doopgetuige was Antje Hajes) Damsma, Agatha Rintjes (I390)
 
18 (doopgetuigen waren Auck Wopkes en Tab(ke) Ottes). Otto Ruurts (I420)
 
19 (DTB 993 Attestatie naar Lekkum 8-10-1752 Hans Pieters van Miedum X Sytske Taekes van Leeuwarden) Sytske Taekes (I519)
 
20 (DTB 993 Attestatie naar Lekkum 8-10-1752 Hans Pieters van Miedum X Sytske Taekes van Leeuwarden) Hans Pieters (I520)
 
21 (in 1640 boer op stem nr. 2 te Grouw "Hania"120 pondematen) (in 1668 borg voor dochter Okje en haar man Hette Dirks. Leent in 1669 van Gerben Haytses en Hiltje Uilkes el. te Irnsum en in 1677 350 Goudguldens van zijn vrouw. Woont dan inG rouw, in dat jaar voorts aangetroffen te Nes) Evert Jentjes (I533)
 
22 (In 1769 bij doop van haar zoon op 19-jarige leeftijd is van haar vermeld -Acatholica-.) Okjen Oeges (I524)
 
23 (in overl. akte z.v. Sjoukje Thomas Rurenga. Rurenga, Joseph (I601)
 
24 (Research):Zie toegevoegde bronnen. Schrijver, Philip (I209)
 
25 (Wymbritseradeel) Akte 28-10-1839, no. 215 Dooper, Eeltje Jans (I272)
 
26 * Geboorteakte Wymbritseradeel, 1874
Aangiftedatum 14 juli 1874, akte nr. 238
Froukje van den Berg, dochter, geboren 13 juli 1874
Vader: Sjoerd van den Berg
Moeder: Minke de Boer 
van den Berg, Froukje (I679)
 
27 * Geboorteakte Wymbritseradeel, 1875
Aangiftedatum 31 augustus 1875, akte nr. 238
Douwe van den Berg, zoon, geboren 28 augustus 1875
Vader: Sjoerd van den Berg
Moeder: Minke de Boer 
van den Berg, Douwe (I680)
 
28 * Geboorteakte Wymbritseradeel, 1876
Aangiftedatum 5 september 1876, akte nr. 337
Katrinus van den Berg, zoon, geboren 2 september 1876
Vader: Sjoerd van den Berg
Moeder: Minke de Boer 
van den Berg, Katrinus Sjoerds (I681)
 
29 * Huwelijksakte Sneek, 1907
Bruidegom: Ydo Hoeben, oud 29 jaar, geboren te Sneek
Vader: Anske Hoeben
Moeder: Antje Bosman
Bruid: Fimkje van den Berg, oud 26 jaar, geboren te Westhem, gemeente Wymbritseradeel
Vader: Sjoerd van den Berg
Moeder: Janneke Gerritsma
Datum: 25 mei 1907, akte nr. 30 
Gezin F76
 
30 * Huwelijksakte Wonseradeel, 1871
Bruidegom: Sjoerd van den Berg, oud 32 jaar, geboren te Parrega
Vader: Douwe Ruurds van den Berg
Moeder: Froukjen Sjoerds Obbema
Bruid: Minke de Boer, oud 23 jaar, geboren te Hieslum
Vader: Katrinus Sybrens de Boer
Moeder: Aukjen Hessels Wesselius
Datum: 13 mei 1871, akte nr. 44 
Gezin F416
 
31 * Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1877
Aangiftedatum: 14 februari 1877, akte nr. 32
Overleden op: 13 februari 1877
Overleden: Douwe van den Berg, 1 jaar, man 
van den Berg, Douwe (I680)
 
32 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I311)
 
33 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I309)
 
34 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I310)
 
35 1838 (akte 11) (getuige was Aentje Iges Damsma 70 Jr. Won. Wytgaard) Gezin F263
 
36 2 maanden in 1912 ( augustus en september ). werkzaam geweest in galanteriezaak in Winterswijk.
Later bij Wybenga (DE GOEDKOOPE WINKEL) op de Voorstreek en Frehe (BANKETBAKKERIJ) op deNieuwstad te Leeuwarden) 
Yntema, Ymkje (I513)
 
37 4 zoons en 4 dochters Gezin F461
 
38 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I1141)
 
39 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I307)
 
40 gegevens Hille Ypes

Hij is geboren rond 1637 in Wergea (Fr).

Woonachtig: in Wergea - Jornahûs.
Hij is getrouwd met Tryntje Siucks op 26 juni 1676 te Idaarderadeel (Fr) 
Hille Ypes (I1079)
 
41 gegevens Ype Ypes

Hij is geboren rond 1642 in Wergea(Fr).
Hij is overleden januari 1694.

Op 6 februari 1694 inventarisatie van de goederen in het sterfhuis (HvF14.8529) 
Ype Ypes (I1080)
 
42 Slager in Leeuwarden.
In de Schrans te Leeuwarden begonnen heel klein (half varken of zo) met een slagerij. Later aan de andere kant van de Schrans naast het Gemeentehuis van Leeuwarderadeel had hij een hele beste slagerij. Mocht in Leeuwarderadeel zelf slachten, wat in Leeuwarden inmiddels verboden was. Hij was in staat 2 zoons elders in de stad aan een slagerij te helpen en zijn eigen zaak aan een zoon over te doen. Oudste zoon was veekoopman. Dochters waren niet zo erg in tel. Zo was dat in die tijd. Jongste dochter Anna Geertruida heeft ouders tot hun dood verzorgd. Ook dat was in dien tijd een heel gewone zaak. Laatste adres van dit gezin was Eebuurt 2 te Leeuwarden.
In kerk.trouwboek: Cump dispensation in impedimatus consanquintatuslin.coll.aequali 4 gr.
Zie kwartieren van beide echtgenoten.) (Testament op langstlevende 6-4-1925 Notaris Koch inv. 076183 nr. 4021 en 4022) 
Yntema, Evert Johannes (I509)
 
43 Smid te Blauwhuisvan den Berg, Ridsert Hendrik (I976)
 
44 Visser en Boer

Gezin van Baucke Eeckez

Hij had een relatie met Hylck Nannedr.
In 1623 werd het sterfhuis van Hylck Nannedr te Ferwoude geïnventariseerd. Eecke Bauckes te Purmerend (44 jr.), Lieuwe Bauckes te Ferwoude, Sytse Bauckes te Ferwoude als curator over Dirck Bauckeswesen, Sybren Fongers te Workum als vader over zizijn kinderen bij His Bauckedr en Jouck Bauckedr, oud 26 jaar, de vrouw van Aene Agges teLemmer, zijn erfgenamen. Lieuwe gebruikte het huis, hof en stede te Ferwoude met plantagie, zeer veel stukjes land en 2 visscherijen welke tot het onroerende goed van het sterfhuis behoren. De erfgenamen van Fonger Fongers te Oudega hadden 3 goud gulden tegoed van landhuur (WON121, 04-11-1623).
In 1623 was Baycke Eeckesz curator over de twee jongste kinderen van Fonger Siercksz en Goyts Ennedr, in leven te Ferwoude
(Jelle de Jong: Buwa Wabbaz te Sandfirden (Genealogysk Jierboek 1999) 
Baucke Eeckez (I1090)
 
45 Ze kregen 9 kinderen
Geertruida Yntema
1901-1902
N.n. Yntema
1905-1905
Anna (Annie) Geertruida Yntema
1908-2004
Sjouke Everts Yntema
1895-1951
Servatius (Servaas) Everts Yntema
1899-1963
Johannes Yntema
1890-1951
Ymkje (Iemkje) Yntema
1891-1974
Carolus Philippus (Carel) Yntema
1893-1978
Catharina (Katrien) Yntema
1897-1978 
Gezin F309
 
46 11 kinderen:
Marijke de Jong
1852-1852
Bauke de Jong
1855-1921
Marijke de Jong
1857-1923
Anna de Jong
1858-1897
Eelke Baukes de Jong
1860-1933
Taetske de Jong
1862-1932
Tjitte Baukes de Jong
1851-1926
Jeltje de Jong
1854-1918
Rinze Baukes de Jong
1864-1948
Johannes Baukes de Jong
1866-1948
Petrus Baukes de Jong
1868-1942 
Gezin F106
 
47 8 kinderen

Johannes de Jong
1898-????
George Frederik de Jong
1900-????
Arie de Jong
1902-????
Annastatius de Jong
1904-????
Rudolph de Jong
1905-????
Beatrix Susanna de Jong
1908-????
Rudolphina Susanna de Jong
1910-1912
Theodorus Adam de Jong
1914-???? 
Gezin F480
 
48 Beroep = Praamschuiver/turfmeter

(Turfmeter = een belastinginner op verkochte turf.)

Later, ongeveer 1832 Winkelier te Irnsum.

Het volgende heb ik kunnen vinden over Ruurd Jans van der Berg te Irnsum: Volgens het kadaster van 1832 was hij winkelier op perceel C 152, huisen erf groot 126m2. In datzelfde jaar was Pieter Jans van Dijk de smid. (in 1860 was deze ook nog smid) De kans dat het dorp in die tijd twee smederijen had acht ik zeer klein. Uiteraard bestaat de kans dat Ruurd Jans eerder of later smid(s)knecht) is geweest....
 
( van den Berg in 1811), Ruurd Jans (I25)
 
49 Beroep: boer.

Woonachtig: in Grou en in Wergea.

Op 6 febrauri 1694 inventarisatie van de goederen in het sterfhuis
 
Hotze Ypes (I544)
 
50 boer.
dorpsrechter.

Woonachtig: in Sandfirden
 
Sybren Eeckez (I1096)
 
51 Congregatie/Orde : Zusters van O.L. Vrouw, Amersfoort (s.n.d.)
Ingetreden op : 16-09-1945
Kloosternaam : Zuster Damasa
Eeuw. professie : 18-03-1948
Werkzaam als : onderwijzeres en hoofd der school in Dordrecht (1950), Hilversum (1952), Dordrecht (1953),
Emmer Compascuum (1958) en
Purmerend (1960 - 1980)
Bijzonderheden : in 1980 verzorgd pensioen door medische afkeuring (slechte ogen), daarna woonachtig in Amersfoort (1986), Agnietenhove (1987) en verpleeghuis te
Lage Vuursche (1993)

 
van den Berg, Wilhelmina Janneke (I762)
 
52 De Atjeh-medaille 1873/74, toegekend aan J.Rurenga, van het regiment grenadiers en jagers
De tweede expeditie naar Atjeh (1873-1874).
Gedurende de tweede expeditie, onder leiding van generaal Van Swieten (tweede bevelhebber was generaal Verspyck), werd de Kraton veroverd, waarop de expeditie en de oorlog als beëindigd werd beschouwd en Atjeh overwonnen.
Leeuwarder courant 08-05-1884 , overleden als fuselier, 
Rurenga, Johannes (I599)
 
53 doopakte

Rauwerderhem, dopen, doopjaar 1808
Geboren in Irnsum
Gedoopt op 3 oktober 1808 in Irnsum
Dopeling: Douwe
Vader: Ruurd Jans
Moeder: Sjuwke Douwes
Peter: Jan Wypkes

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: DOUWE of DOUWTJE
Vader: RUURD JANS
Moeder: SIEUWKE DOUWES
Peter: JAN WIEPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Irnsum, doop 1714-1811
Inventarisnr. : DTB 585 
van den Berg, Douwe Ruurds (I21)
 
54 Dopen, doopjaar 1768
Geboren in Irnsum
Gedoopt op 21 oktober 1768 in Irnsum
Dopeling: Ruurd, zoon
Vader: Jan Alberts
Moeder: Sjourtje Ruurts

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: RUURD
Vader: JAN ALBERTS
Moeder: SJOERDJE RUURDS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Irnsum, doop 1714-1811
Inventarisnr. : DTB 585

 
( van den Berg in 1811), Ruurd Jans (I25)
 
55 Gezin Abraham Gokkes

Christiaan de Wetstraat 54 III, Amsterdam »

Abraham Gokkes
Amsterdam, 6 augustus 1902
Auschwitz, 30 april 1943
Gezinshoofd


Sientje Gokkes-Fransman »
Amsterdam, 7 december 1910
Auschwitz, 26 februari 1943
Echtgenote


Rachel Gokkes »
Amsterdam, 6 februari 1937
Auschwitz, 26 februari 1943
Dochter

Josephine Gokkes »
Amsterdam, 28 oktober 1940
Auschwitz, 26 februari 1943
Dochter


Margaretha Gokkes »
Amsterdam, 23 november 1942
Auschwitz, 26 februari 1943
Dochter
 
Gokkes, Abraham (I1132)
 
56 Gezin Abraham Waas

Danie Theronstraat 27 I, Amsterdam »

Abraham Waas »
Amsterdam, 28 januari 1906
Auschwitz, 28 februari 1943
Gezinshoofd

Lea Waas-Gokkes
Amsterdam, 6 oktober 1907
Auschwitz, 29 oktober 1942
Echtgenote


Henriëtte Waas »
Amsterdam, 20 september 1931
Auschwitz, 29 oktober 1942
Dochter


Salomon Waas »
Amsterdam, 12 februari 1933
Auschwitz, 29 oktober 1942
Zoon


Isaäc Waas »
Amsterdam, 1 oktober 1939
Auschwitz, 29 oktober 1942
Zoon
 
Gokkes, Lea (I1134)
 
57 Gezin van Aecht Eeckedr

Zij had een relatie met Joucke Johansz.
In 1624 waren Jelle Jenckes en Reyn Deddes, echtelieden te Gaastmeer, 300 goudgulden schuldig aan Joucke Johannes en Aecht Eeckedr, man en vrouw te Heeg . 
Aecht Eeckedr (I1092)
 
58 Gezin van Ate Ypes

Hij is getrouwd met Atie Inses op 13 december 1669 te Idaarderadeel (Fr), Fryslân. 
Ate Ypes (I1077)
 
59 Gezin van Dirckien Eeckedr

Zij is getrouwd met Ocke Johansz vóór 1571.

Op 29 maart 1599 verkocht Ocke Johansz als vader van zijn kinderen bij wijlen Dirckien Eeckedr 1/9 part van Eecke Wabbes land en en huisinge te Sandfirden aan Hylcke Ruyrdtz en Fonger Eeckedr, echtelieden te Sandfirden (WYM 41, 04-1602).
(Jelle de Jong: Buwa Wabbaz te Sandfirden (Genealogysk Jierboek 1999)
Op 6 november 1596 traden Eecke Wabbez als oldvader en Wabbe Eeckez als oom op als voogden over de kinderen van wijlen Dirckien Eeckedr bij Ocke Johansz te Tjerkwerd. Er volgde een scheiding tussen de vader Ocke Johanz en zijn kinderen Johannes, Tierck en Hylck (WON 98, 271).

Kind(eren):

Johannes Ockes 1580-< 1633
Tierck Ockez 1571-????
Hylck Ockez 1576-< 1624 
Dirckien Eeckedr (I807)
 
60 Gezin van Fed Eeckedr

Zij is getrouwd met Foocke Laesz voor 1599.
In 1615 assisteerde zijn schoonzuster Fonger Eeckedr, toen Pier Lollez en Bauck Jelledr te Nijland aan Fonger een schuldbekentenis aflegden 
Fed Eeckedr (I1095)
 
61 Gezin van Feyck Ypes

Zij is getrouwd met Ynse Johannes op 30 januari 1660 te Idaarderadeel (Fr), Fryslân.

Bij de inventarisatie van het sterfhuis van Inse Johannes en Feyck Ypes wordt ook een "Boeck kast met boecken" genoemd; dat kwam niet vaak voorin deze tijd (Weesboek LWD M32 fol. 133 d.d. 29-10-1678).

Woonachtig: in Wytgaard

 
Feyck Ypes (I1076)
 
62 Gezin van Fonger Eeckedr

Zij had een relatie met Hylcke Ruyrdtsz.

In 1615 leende Fonger Eeckedr aan het echtpaar Pier Lollez en Bauck Jelledr te Nijland. Fonger werd bijgestaan door Lolle Piersz en FockeLaesz (WYM 84, 121).
In 1580 kochten de broers Hylcke en Oege Ruyrdtszonden 3,5 pondemaat zaadland van de echtelieden Feyte Etez en Auck Doytiedr (WYM 42,30-12-1603).
In 1611 vond er opnieuw een inventarisatie plaats. Nu in het sterfhuis van wijlen Tierne Upckez te Sandfirden, de tweede man van Fonger Eeckedr. Dit ten profijte van de dochter Goyts Tiernedr, die toen in haar achtste jaar was. Sybren Eeckes en Tierne Gerlofs waren haar curatoren, terwijl haar grootmoeder Rieme Gatsedr, de weduwe van Upcke Jacobs, en haar oom Gatse Upckez, mede present waren. Er waren 6 melkkoeien. Het onroerend goed bestond uit een huis en schuur met nog een aangebouwde kamer (WYM 44, 21-11-1611).
In 1599 was Hylcke koper in het boelgoed van wijlen zijn broer Oege Ruyrdtsz. Voorts trad hij op in het sterfhuis van diezelfde Oege en zijn weduwe Rinck Auckedr te Nijhuizum (WYM 41, 02-04-1599).
Jelle de Jong: Buwa Wabbaz te Sandfirden (Genealogysk Jierboek 1999):
In 1602 vond de sterfhuisinventarisatie plaats van Hylcke Ruyrdtsz teSandfirden. Hylcke en Fonger bezaten de boerderij aldaar 'waaraff Ocke Ockes vanwegen zijn wyf Jenck woent, het foareyndt huys lanck 4 facht'.Verder blijken Hylcke en Fonger 1/9 part van Eecke Wabbes landen te hebben gekocht 
Fonger Eeckedr (I1093)
 
63 Gezin van Goytsen Eeckez

Hij is getrouwd met Ancke Michielsdr vóór 1599.
Jelle de Jong: Buwa Wabbaz te Sandfirden (Genealogysk Jierboek 1999):
Een half jaar later volgde de weesrekening van de curatoren Sybren Eeckezen mr. Lieuwe Sipckez te Hoorn. Een deel van weeskinds erfenis bleek te zijn uitgegeven aan Ocke Ockez en aan Robijn Jellez als restdeel inzekere landen (WYM 41, 14-04-1601).
In 1600 was mr. Lieuwe Sipckez curator over het weeskind Goytsen Goytsensz Posthumus van wijlen Goytsen Eeckesz. De erfgenamen van zowel Eecke Wabbez als die van Michiel Lieuwez legden verantwoording af van de rekening die Eecke en Michiel als curatoren van het weeskind hebben gehad ( WYM 41, 22-12-1600). 
Goytsen Eeckez (I1094)
 
64 Gezin van Jell Hotzes

Zij is getrouwd met Epe Aerns rond 1630.
(Stemcohieren Oostergo)
Bij testament werd Goslick Tiaerds, koopman te Leeuwarden benoemd alscurator over haar twee kinderen Doetie en Tryntie Claeses. Dit zijn de kinderen van Claes Jorrits, grootschipper te Workum, gehuwd met Jeltie Hilles, die dus voor 1716 moet zijn overleden (Sententieboeken HvF,testament 01-05-1716 EEE T 109 van Tryntie Syucks, weduwe van HilleYpes).
Aantekening over de nalatenschap van Ype Aerns en Jeltie Hotzes:
In Warga op de boerderij 'Staetinga State' onder nummer 15, groot 57 pondemaat, wonen Ype Aerns en Jeltie Hotzes. Zij zijn getrouwd in 1630(Stemcohieren Oostergo 1640)
Heden compareerden voor het gerecht Hotze, Aerns, Aete, Hille en Ype Ypesvoor 5/6 erfgenamen van wijlen Ype Aerns en Jeltie Hotzes, echteleiden tot Warstiens en Haringh Gelckes te Hydaard als curator over de wezen van wijlen Inse Johannes en Feyck Ypes, in leven gewoond hebbende te Wytgaard.
Hieruit blijkt dus de kinderrij, en dat Feyck Ypes reeds is overleden.Haar plaats in de kinderrij is niet duidelijk (Weesboeken IDA J12 18614-02-1679).
Op 17-03-1631 verleende het Hof van Friesland aan Haye Hotzes (broer vanJeltie Hotzes) 'Veniam Aetatis': ondanks zijn minderjarigheid (hij wastoen 24 jaar) kon hij optreden voor eigen zaken, mede namens broer en zussen. Op zijn verzoek werden curatoren benoemd voor de scheiding van Jeltie's ouders en de grootvader. Ype Aerns moest hiertoe zijn toestemming geven, omdat zijn vrouw Jeltie Hotzes minderjarig was. Zijwas toen 22 jaar (Weesboeken IDA J5 17-03-1631). 
Gezin F331
 
65 Gezin van Jenck Eeckedr

Zij is getrouwd met (1) Ocke Ockesz op 22 februari 1596 te Heeg (WYM).
Verder had ze een zoon van genoemde Hoyte Ockez, Harmen Hoytez, in 1618 land in Ocke Ockez zaete (WYM 45, 425). Een andere zoon - Ocke Hoytes - was in 1615 curator over de weeskinderen van deze Ocke Ockez (WYM 45, 130 v).
In 1615 overleed Ocke te Sandfirden. Scheiding vond plaats tussen Jenck en haar kinderen, te weten Ocke jr. voor hem zelf, Reyn Oegez te Workum namens zijn vrouw Jantsen Ockedr, Gerben Lollez namens zijn vrouw TierckOckedr, en Ocke Hytez en Sybren Eeckez als curatoren en voomombers over de vijf jongste kinderen (WYM 45, 130v).
Jelle de Jong: Buwa Wabbaz te Sandfirden (Genealogysk Jierboek 1999):
In 1602 waren Ocke en Jenck eigenaren van het vooreind van de boerderijte Sandfirden, die eerder door Eeck Wabbes bewoond werd. De rest van deplaats hoorde toe toe aan de zuster van Jenck Fonger Eeckedr met haar man Hylcke Ruyrdts (WYM 41, 31-08-1602).
Ocke Ockesz was een zoon van Ocke Hoytez, die in 1552 als weerbaar vermeld staat te Idzega. Dit is af te leiden uit het gegeven dat Ocke in 1585 samen met Hoyte Ockez, Poppe Sybrenz als man van Jayts zijn wijf,en Ocke Wybez een huis en stede te Workum, op het noordeinde en aan de westerzijde van de Wymerts, verkocht aan de echtelieden Fecke Gerbens en Tiet Willemsdr, burgers te Workum 
Jenck Eeckedr (I1091)
 
66 Gezin van Tierck Fongersdr Hobbema

Zij had een relatie met Eecke Wabbez.In 1584 hadden Joucke Gatzez en Luyts Minckedr, echtelieden te Hommerts,een schuld van 50 goudgulden aan Eecke Wabbez te Sandfirden (WYM 41,25-02-1599).
In 1574 was hij houder van een zwanenmerk te Sandfirden (T326-1052) en in 1579 volmacht van Oudega, Sandfirden en Heeg.
In 1596 was Eecke als oldevader aanwezig bij de scheiding van de nalatenschap van zijn wijlen dochter Dirckien Ekedr, tussen enerzijds zijn schoonzoon Ocke Johans te Tjerkwerd en anderzijds diens kinderen van Dirckien (WON 98, 271).

In 1570 verklaarde Auck Fongersdr, mogelijk een zuster van TierckFongersdr, weduwe van Jelle Robijsz te Ferwoude, 25 goudgulden schuldigte zijn aan Eecke Wabbez. De akte werd mede ondertekend door Focke Robijns en Fonger Fockez (HvF 16698).
Na het overlijden van Eecke, het boelgoed op 15 februari 1599 en de inventarisatie van het sterfhuis van het sterfhuis op 25 februari volgde op 17 oktober 1599 de afwikkeling van de scheiding, waarbij elk van de volgende erfgenamen verklaarde het aandeel van het boelgoed van 702 goudgulden ontvangen te hebben: Baucke en Sybren Eckes voor henzelf,Ocke Johans namens zjn kinderen bij Dirckien Eckedr, Ocke Ockez man van Jenk Eckedr, Focke Laes man van Fed Eckedr, Hylcke Ruyrdts man vanFonger Eckedr, Joucke Johans man van Aecht Eckedr, en mr. Lieuwe Sipckez zowel namens het weeskind van wijlen Goytien Ickez, als namens TiamJelledr als moeder over haar kinderen bij Wabbe Eckez (WYM 41,27-10-1599).
Jelle de Jong: Buwa Wabbaz te Sandfirden (Genealogysk Jierboek 1999):
In 1570/71 kocht Eecke Wabbez land te Sandfirden van Fonger Siercks en Goyts Ennedr, vermoedelijk verwanten van Fonger en Eecke of van Tierck)(Rentmeestersrekeningen XXXa 23r).
In 1561 kocht Ferdu Wybedr de helft van 5 pondemaat hooiland van Eecke Wabbez en Tiardt Fongers Hobbemadr (WYM 41, 25-12-1599). (Tieck wordt hier Tiardt genoemd, maar later consequent Tierck).
In 1599 woonde Eeckes weduwe Ulck Sybrandsdr te Wolsum, toen zij een stuk land te Britsum, genaamd 'Dyes groote mir', verkocht aan de echtelieden Aeltien Sakles en Rixt Hessels te Baard (BAA 63, 01-10-1599). 
Gezin F435
 
67 Gezin van Wabbe Eeckez

Hij had een relatie met Tiam Jelledr.

In 1617 verkochten de erfgenamen van wijlen Wabbe Eeckez te Ferwoude, te weten Jelle en Goytien Wabbes zonen, Tierck Wabbedr, vrouw van Eecke Wybesz, Trijn Wabbedr, vrouw van Eecke Lieuwez en Auck Wabbedr, vrouw van Sybren Idsz, land onder Workum voor 28 goud gulden aan Sybren Eeckezen Geert Reinsdr, echtelieden te Sandfirden.
In 1612 een weesrekening van Sybren Eeckez en Eeke Wybez als curatoren over de twee jongste kinderen van Wabbe Eeckez en Tyam Jelledr, in leven echtelieden te Ferwoude 13-02-1612).
In 1596 was Wabbe curator over de kinderen van zijn zuster Dirckien Eeckedr (WON 98, 271).
In 1606 werd Sybren Eeckez te Sandfirden tot medecurator geautoriseerd over Trijn Wabbedr (18 jaar), Auck Wabbedr (16), Jelle Wabez (14) en Goytsen Wabbez (9), samen met Eecke Wybez, die al eerder curator was geworden (WON 6, 25-01-1606).
(Jelle de Jong: Buwa Wabbaz te Sandfirden (Genealogysk Jierboek 1999) 
Wabbe Eeckesz (I808)
 
68 koopman en landbouwer te Goutum. Hoekstra, Sjoerd Sybrens (I377)
 
69 Maria Camilla
Congr/Zusters Penitenten der Derde Orde van de H.Vader Franciscus, moederhuis Bennebroek. Ingetreden 25-4-1889. Gekleed 2-6-1889. Geprofest 7-6-1891. Gouden Jubileum 7-6-1941. 
Yntema, Anna Johannes (I1099)
 
70 Melktapper te Bolsward Slippens, Hessel (I793)
 
71 Notities bij Epe Aerns

Jelle Wibrandtszoon heeft als gedaagde in handen van de heer Dr. Carelvan Roorda, grietman van Idaarderadeel ten profijte van Ype Aerns cum suis geconsigneerd 300 goudgulden.... (Recesboeken IDA C3 26-01-1641)
'Op heden compareerd voor mij, grietman Carel van Roorda, Eelcke Seerps,wonende tot Warga de welcke aangenomen heeft' de aanspraken van Ype Aerns te betalen (Recesboeken IDA C5 09-06-1657).
Handtekening van Ype Aerns met de vermelding: kerkvoogd en opzichter van de armen (Boelgoedsboeken IDA L1 348 21-05-1633).
Ype Aerns ontving uit handen van Elck Heres, weduwe van Ype Ypes een legaat van zijn ongehuwde oom Hille Ypes (Weesboeken IDA J4 04-05-1629).
Ype Aerns tot Warga geadsisteerd met de fiscaal ratio office in casu van betalinghe accuseert.... (Recesboeken IDA C5 26-06-1657).
Ype Aerns komt voor als curator over Timen Jolts en ontvangt 80carolusgulden uit handen van grietman Dr. Carel van Roorda als pleitkosten.... enz (Recesboeken IDA C3 93 26-10-1640).
Ype Aerns tot Warga protesteerde de effecti tegen het arrest gedaan te hebben aan Hein Romckes om zijn huiswaren en inboedel.... (RecesboekenIDA C527-04-1663)
Opnieuw een proces tussen Ype Aerns als curator over Timen Jolts en Jelle Wibrandtszoon cum uxore over geabondonneerde goederen: 'Ype Aerns in vorige qualiteit verclaere en bekenne' ontvangen te hebben uit handen van de heer Dr. Carel van Roorda, grietman van Idaarderadeel de somma van tweehonderd goudgulden (Recesboeken IDA C3 187 24-02-1643)
Gerben Jans tot Warga nam aan te betalen aan Aern Ypes aldaar de somma van 40 goud gulden en 13 stuivers voor geleverde houtwaren en jaarlijks loon (Recesboeken IDA C6 02-12-1672).
'Op heden de dato verclaeren wij Ype Aerns alsmede curator over Timen Jolts cum uxore abondonneerde goederen en als mede creditor van deselveontvangen te hebben uit handen van de heer grietman Dr. Carel van Roordaalsulcke penningen als Jelle Wibrandtszoon geconsigneerd tot onsprofij....' enz (Recesboeken IDA C3 112 27-04-1641). 
Epe Aerns (I548)
 
72 Rikus was werkzaam bij het Nieuwsblad van Friesland. Toen baas Hepkema een tweede courant het "Leeuwarder Nieuwsblad"vanuit Leeuwarden ging uitgeven werd Rikus overgeplaatst. Tijdens zijn kosthuisperiode leerde hij Ymkje Yntema kennen.Adres tot 1-7-1924 Perkstraat 36 Leeuwarden.

Daarna Nieuweburen 13.Volgens het doopregister is hij geboren en gedoopt op 4(vier) juli 1886. De Geboorte was echter op 3 juli !Doopnamen Henricus Georgius.
Doopgetuige en peter:Georgius Visser.)

Hij vormde samen met Willem Rijpstra (* Franeker 21-4-1897 + Leeuwarden 11-4-1965 het "Duo Henrico".
Jarenlang traden zij op met veel succes. Een klein dossier is in het archief van Tresoar 
de Jonge, Hinderikus Georgius (Rikus) (I514)
 
73 Smidsknecht. later smid te Parrega van den Berg, Douwe Ruurds (I21)
 
74 Uit Presser "De Ondergang" deel 2

Het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 8 juni 1945 bevat de lijst van ‘in Friesland opgedoken kinderen, waarvan de ouders werden gezocht’. Daar staan een veertigtal namen, van sommige echter alleen de schuilnaam, met zo precies mogelijke omschrijving. Het begint met...,... (naam en voornaam, meisje) ‘wordt genaamd Mattie,*** is pl.m. 2 1/2 jaar. Vroeger adres waarschijnlijk Amsterdam. Aankomst 11 november 1943. Bijz. kenmerken: Moedervlek op linkerbovenbeen’; het eindigt met ‘...,... (alleen schuilnaam) Geb. ± 1 1/2 jaar. Aankomst: begin 1944. Bijzonderheden: Had bij aankomst uitslag op de handjes, totaal ondervoed; joods uiterlijk, donker’

*** 11 november wordt Sint Maarten gevierd. vandaar de naam Mattie. 
Schrijver, Rachel (I183)
 
75 Ze kregen negen kinderen

(Niet openbaar)
Maria Helena Bouma
1920-2000
Helena Juliana Bouma
1921-1993
Teade Maria Bouma
1924-1976
(Niet openbaar)
Fraciscus Bouma
1908-1978
Anna Theodora Bouma
1913-1914
Anna Theodora Bouma
1914-1994
Bauke Bouma
1916-1991 
Gezin F404
 
76 AALSUM of Aalsumerklooster, voormalig klooster van Graauwe zusters in Friesland, dat eerst onder het dorp Akkrum in Utingeradeel, aan de noordkant van de Boorn, gestaan heeft, waar het in de oorlogen tussen de Gelderse en Bourgondische Vorsten,tot een versterkte inlegering diende, maar in 1521 geheel afgebrand zijnde, vertrokken de zusters naar Aalsum in Oost-Dongeradeel bij Dokkum.
Hier aan de oostzijde van de Middelzee (in de Oostergo) breidde deze familie zich uit. De Middelzee of Boorndiep was een middeleeuwse zeearm, ten westen van Leeuwarden, boven Sneek langs naar Bolsward. 
Tabe Ottes (I418)
 
77 AALSUM of Aalsumerklooster, voormalig klooster van Graauwe zusters in Friesland, dat eerst onder het dorp Akkrum in Utingeradeel, aan de noordkant van de Boorn, gestaan heeft, waar het in de oorlogen tussen de Gelderse en Bourgondische Vorsten,tot een versterkte inlegering diende, maar in 1521 geheel afgebrand zijnde, vertrokken de zusters naar Aalsum in Oost-Dongeradeel bij Dokkum.
Hier aan de oostzijde van de Middelzee (in de Oostergo) breidde deze familie zich uit. De Middelzee of Boorndiep was een middeleeuwse zeearm, ten westen van Leeuwarden, boven Sneek langs naar Bolsward. 
Jaad Ruierdts (I419)
 
78 aangifte Burg.stand door vroedvrouw Jacoba de Vries Rurenga, Rinze (I600)
 
79 aangifte door Tymen Aukes Overdijk Goutum C.142 ( werkgever. ) Tjalling Franzes (I471)
 
80 aangifte geboorte door haar vader Dijkstra, Fettje Jans (I376)
 
81 Aangifte gedaan door de vroedvrouw.
De vader was beroepshalve afwezig. 
Dijksma, Jeltje (I1168)
 
82 Aangiftedatum 6 mei 1868, akte nr. 264 Dijkstra, Berbera Maria (I559)
 
83 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I1146)
 
84 Afd. 3 Regel H Nr. 3 Dijkstra, Doetje (I116)
 
85 Afd. 3 Regel H Nr. 3 van Hottinga, Willem (I361)
 
86 Afd. 3 Regel J Nr. 14 Grietje Meinderts (I517)
 
87 Afkomstig uit Warga Geertje Cornelis (I543)
 
88 Agatha is later getrouwd te Hennaarderadeel op 14 mei 1845 (akte 11), op 42-jarige leeftijd met Marten Jacobs Kuipers (49 jaar oud), arbeider, geboren te Abbega, gedoopt te Blauwhuis op 29 juni 1795 (rk) (doopgetuige was Bottie Ridsets),overlede n te Scharnegoutum op 3 april 1873, 77 jaar oud. Marten is eerder getrouwd te Leeuwarden op 25 december 1825, op 30-jarige leeftijd met Elisabeth Willems Wijning (40 jaar oud), arbeidster, geboren te Irnsum, gedoopt aldaar op 6 juli1785 (rk) (do opgetuige was Aaltje Berends), overleden te Leeuwarden op 6 juli 1844, 59 jaar oud. Gezin F263
 
89 Akte 12 Gezin F15
 
90 akte 157 Gezin F355
 
91 akte 18 Gezin F299
 
92 akte 33 Gezin F295
 
93 akte 37 Gezin F286
 
94 Akte 73.
getuigen in de kerk: Sjouke (Sjoukje) Dijkstra en Barbara Dumoré.
De moeders waren aanwezig bij huwelijk, maar hebben niet ondertekend, ..ze hadden geen schrijven geleerd) 
Gezin F335
 
95 andbouwer, boer, huisman, slagtersknegt (Goutum) en slager,drankboer
wonende te Goutum en Leeuwarden
1829 volkstelling Leeuwarden: Potmargewal L257, Leeuwarden
gehuwd 
Dijkstra, Doede Johannes (I370)
 
96 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I949)
 
97 Antje is eerder getrouwd geweest met....
Huwelijk gesloten op 14 december 1842
te Nieuwer Amstel ( Akte nr. 43 ) 
Gezin F506
 
98 Antje was eerder getrouwd geweest met......... Gezin F507
 
99 Arbeider en kasteleinsbediende Dijkstra, Ype (I113)
 
100 Arbeider zonder vaste woonplaats Gezin F475
 
101 arbeider, slagter en landbouwer Hoekstra, Sybren Sjoerds (I476)
 
102 Arbeidster - wonende te Leeuwarden, Speelmansstraat NZ 268

namen:
Sjoukje Doedes Dijkstra, (vaders naam)
Sjoukje Ruidenga (Ruidinga)
Sjoukje Thomas Rurenga (Ruringa), (moeders naam)
Sjoukje Toons Ruring
Sjouwkje Ruuring
Volkstelling 1839: inwonend bij Tjeerd v.d.Meer (haar stiefvader, later haar relatie)

Aannemelijk is dat de biologische vader van haar kinderen Tjeerd Jans v.d. meer is.
Na het overlijden van diens vrouw ( de moeder van Sjoukje Doedes Dijkstra ) zijn ze geboren en volgens de volkstelling van 1839 woonde ze bij hem en zijn kinderen.

Daarbij worden haar kinderen - Freerk en Baukje ook als "van der meer " ingeschreven.
Bij enkele dopen van kinderen wordt hij ook genoemd als de vader.
 
Dijkstra( Rurenga (Ruidinga), Sjoukje Doedes (I442)
 
103 As is uitgestrooid op de waddenzee. ten Kate, Hein (I618)
 
104 Bakker en koopman te Wirdum Damsma, Rentje Yges (I460)
 
105 Bakker en sergeant infanterie. - (Bij overlijden zijnde weduwnaar) (Bij huwelijk ouders erkend) (Na zijn huwelijk vertrekt Antoon met gezin naar Assen) Dijkstra, Antoon (I363)
 
106 Bakkersknecht Dijkstra, Jozeph (I797)
 
107 Begraven op 19 mei in Güstrouw te Duitsland.
Herbegraven in Loenen. 
Dijkstra, Jozeph (I797)
 
108 begraven te Franeker Dijkstra, Johanna (I879)
 
109 Beroep : Koopman.

Lisebeth Hendrix wie syn meter.
Not arch. 17008 27-2-1812 - 7 Cession Gerrit Hilles Vellingen Marchand Bolsward 
(van) Vellinga, Gerrit Hilles (I145)
 
110 Beroep : Timmerknecht van Dijk, Jelle (I673)
 
111 Beroep = Boer. van den Berg, Jan Ruurds (I389)
 
112 Beroep: "Meester Verver" Gezin F8
 
113 Beroep: Boer - Landbouwer en slager. Joost Jans (I68)
 
114 Beroep: Boer. Obbema, Sjoerd Gorrits (I1120)
 
115 Beroep: boerenknecht, landarbeider.
woonde te herbaijum. 
Dijkstra, David (I201)
 
116 Beroep: landarbeider, verz.agent. Dijkstra, Joseph (I940)
 
117 Beroep: slager. Hiemstra, Hendrik (I1115)
 
118 beroep: Smid

Woonde vanaf 7-5-1910 te Schettens op nr. 11 (nu Viersprong 6), van Exmorra.
Had een nummerbewijs (kenteken) voor een auto/motorfiets, nummer B-1043,
afgegeven 1-12-1913.

We zien hier de familie Van den Berg uit Schettens (Fr) gefotografeerd op 27 juli 1921 met hun nieuwe 1000cc tweecilinder zijklepmotor, model Reading Standard 20 TE (elektrisch).
[NB: op de foto is (nog) geen nummerbord op de motor gemonteerd] 
van den Berg, Romke (I230)
 
119 Beroep: Stoelwinder Huitema, Pier Romkes (I218)
 
120 Beroep: Stoelwinder Romke Huites ( Hoijtes ) (I221)
 
121 Beroep: Stoker Dijksma, Arend (I639)
 
122 Beroep: Visser en boerenknecht op Kleyenberg bij Leeuwarden van der Meer, Tjeerd Jans (I445)
 
123 Beroep: Winkelbediende De Boer, IJtje Ages (I220)
 
124 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I1253)
 
125 Bij de BS door zijn vader aangegeven als Pieter Siemensma

 
Siemonsma, Petrus (I5)
 
126 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I469)
 
127 Bij geboorteaangifte getuige: Bauke Pieters Poelsma, koemelker te Huizum. Yntema, Sjouke Johannes (I1100)
 
128 bij geboorteaangifte Jasper Johannes Vinken 62 jr. vleeschhouwer. Dijkstra, Ype (I569)
 
129 bij haar huwelijk was Fettje 17 jaar. Sybrens Sjoerds Hoekstra (schoonvader) was haar voogd en toeziend voogd was Sjouke Franzes Dijkstra (halfbroer)

(huwelijksbijlagen op fiche 139)(toestemming familieraad waarbij o.a. bloedverwant Hans Ypes Swart, landbouwer o/d Lekkum als gelastigde van halfbroer Joost Jans Dijkstra) 
Gezin F258
 
130 bij overlijden in 1823 van haar man leefde zij nog Gritje Jacobs (I435)
 
131 Bij overlijden zijnde weduwe Dijkstra, Lolkje (I375)
 
132 Boekhouder/Belastingambtenaar Ruiter, Aelse (I1257)
 
133 Boer Terpstra, Pieter Wybes (I397)
 
134 Boer Epe Aerns (I548)
 
135 Boer en huisman wonende onder Leeuwarden. Ype Jans (I357)
 
136 boer en logementshouder - wonende in 1849 Franeker
Volkstelling 1839 Potmargewal 257 c.q. Romkeslaan 20 te leeuwarden 
Sjouke Franzes (I467)
 
137 Boer in Oudega Fonger Wabbez (I801)
 
138 Boer in Sanfirden Buwa Wabbaz (I305)
 
139 Boer op Buwalda Stapert te Tjerkwerd/Jonkershuizen Siemonsma, Bauke Johannes (I29)
 
140 Boer te Bolsward (Obbema), Gorrit Douwes (I97)
 
141 Boer te Dedgum
(naamsaanname Dedgum in 1811 met 6 kinderen) 
Pieter Siemons (I577)
 
142 Boer te Oudega W. Sjoerd Gerbens (I211)
 
143 Boer te Tjerkwerd en Kerkmeester te Blauwhuis Siemonsma, Johannes Baukes (I334)
 
144 boer, slager, vleeschhouwer en Mr. Slager, Johannes Doedes (I359)
 
145 Boer, wonende te Gauw Ate Meynerts (I551)
 
146 boer, wonende te Oudega , is geboren rond 1485.

Overgenomen uit GJB 1999 pag.10.tekst van Jelle de Jong.
Hij was waarschijnlijk gehuwd met Dirckien.(zie GJB boek 1999 pag.10);
Register van aanbreng van Oudega (W)(1511) "Wabba ende Hijlka Buwa soenen, wonende in de Oldegane band eijgen erffd in dessen landen".
Er is elders in het Register sprake van zowel het huis van Wabba, alsdat van Hijlka.
Aangenomen mag worden dat zij eigenaren waren van de boerderij met het latere stemnummer 6, waarvan Dirtsen Hoyter in 1640 eigenaar en gebruiker was. Mede om deze reden is aangenomen dat Wabba Buwaz potentieel vader was van de broers Fonger enEe cke Wabbes.
Wabba was gehuwd met 
Wabba Buwaz (I724)
 
147 boer, wonende te Sandfirden, is geboren tussen 1520 en 1530, is overleden in 1598 aldaar. Eecke werd hoogstens 78 jaar.

in 1574 houder van een zwanenmerk te Sandfirden; in 1579 volmacht van ouga, Sandfirden en Heeg. GJB 1999 blz.12 Hij was later gehuwd met Ulck Sybrensdr.
Eecke was gehuwd met 
Eecke Wabbez (I804)
 
148 Boer, woonachtig in Oudega Wabba Buwaz (I724)
 
149 Boereknecht Posthumus, Laurens (I907)
 
150 Boeremeid Kramer, Aaltje Willems (I417)
 
151 boerenarbeider Huitema, Pier Romkes (I215)
 
152 Boerenarbeider Veltman, Jacobus (I881)
 
153 Boerenarbeider, melkboer Yntema, Hubert (I897)
 
154 boerenbedrijf Yntema, Evert Sybrens (I395)
 
155 boerendienstmeid Damsma, Agatha Rintjes (I390)
 
156 Boerendienstmeid, (rk) wonende te Swichum Gezin F263
 
157 Boerenknecht van den Berg, Ruurd (Douwes) (I80)
 
158 boerenknecht Tjalling Franzes (I471)
 
159 Boerenknecht en Bolloper Gezin F261
 
160 Boerenknegt en arbeider. Jelle Douwes (I416)
 
161 Bonifaciuskerk Yntema, Evert Johannes (I509)
 
162 Bonifaciuskerk Yntema, Ymkje (I513)
 
163 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I625)
 
164 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I622)
 
165 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I174)
 
166 Bron: "De Grondwet"
regionale krant van Roosendaal 
Dijksma, Siebe (I948)
 
167 Bron: R.K. par. Oosterwierum, doop 1796-1812, inventarisnr DTB 93 Hoekstra, Sjoerd Sybrens (I377)
 
168 Bronvermelding
Huwelijksregister 1920, archiefnummer 30-12, Burgerlijke Stand Franeker - Tresoar, inventarisnummer 2048, aktenummer 30
Gemeente: Franeker
Periode: 1920 
Gezin F399
 
169 Bronvermelding
Overlijdensregister 1854, archiefnummer 30-42, Burgerlijke Stand Wonseradeel - Tresoar, inventarisnummer 3015, pagina 24
Gemeente: Wonseradeel
Periode: 1854 
van den Berg, Ruurd (I86)
 
170 Bruidsjongetje = Dominicus (Douwe) van den Berg 1943
Bruidsmeisje = Sietske ( Cita ) van den Berg 1945
Bruidsmeisje zittend = Baukje van den Berg jongste zuster van de Bruidegom 
Gezin F405
 
171 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Sloten 1594-1811
Inventarisnr.: DTB 615 
Gezin F345
 
172 De echtelieden wonende te Wartena kopen 17 Nov. 1645 een "huysinge ende plaetse" te Wartena van Aeliff Yffs en Jets Rinsedocter, echelieden e Wartena (Idaarderadeel Procl. boek). In 1657 wordt Yff samen met zijn broer Baucke vermeld alsc urator over de minderjarige kinderen van zijn broer Willem. In 1663 verkopen Yff en zijn echtgenote een huis c.a. te Wartena aan Foocke Yffs, moeder van Yff (Idaarderadeel 55 d.d. 19 Jan. 1663)
In 1665 lenen Yff en Gerbrig 50 ggl. van Douwe Jansen, burger vaandrig en leidekker te Leeuwarden, en Trijntie Cornelisdr. met als onderpand "de nije schuite", waarvoor de lening ter betaling diende (Idaarderadeel R4 f 146v.). In 1667 wordt Iffn og vermeld als curator van Doetie Willems bij de afrekening van het erfdeel van haar grootmoeder Foock Yffs. 
Yf Doedes (I832)
 
173 de stamvader van de de Vreeze's komen uit Dantzig kwam ( zie website De Vreeze, Christiaan Laurentius (I714)
 
174 Dienstbode de Haan, Oeke Simkes (I875)
 
175 Dienstbode op Noordvliet 46 bij Bokke Meindertsma en Mattje Staal
kramersche

( = Kramersche betekent vrouwelijke kramer. De persoon in kwestie oefent dus zelf dat beroep uit.Vaak nadat zo'n vrouw weduwe is geworden en daardoor een armoedig bestaan leidde.)

Weduwe van Jacob Koopal, turfschipper, overl. 2-5-1862 (ruim 1 jaar getrouwd)
na 2e huwelijk bij haar inwonend haar broer Joseph Rurenga
18-6-1915 Leeuwarden, notaris A.W.Koch, Boedelscheiding
- Boukje Ruidinga te Leeuwarden, weduwe van Johannes de Jong
- Anne de Jong te Leeuwarden
- Anastatius Sperling te 's Gravenhage
Betreft de scheiding van een huis met pakhuis en een huis met bleek te Leeuwarden, waarde fl. 4750
- Adam Theodorus de Jong te Leeuwarden
22-6-1916 Leeuwarden, notaris A.W.Koch, Testament, akte niet aanwezig
- Boukje Ruidinga, weduwe van Johannes de Jong 
Ruidenga(Ruringa), Baukje (I595)
 
176 Dienstbode te Westhem De Boer, Minke Catharinus (I758)
 
177 Dienstbode te Westhem Gerritsma, Janneke Jacobs (I608)
 
178 dienstmaagd Hoekstra, Tietje Piers (I448)
 
179 dienstmeid Riemersma, Grietje (I565)
 
180 Dienstmeid Veltman, Marijke (I607)
 
181 Dienstmeid Sybrandy, Sytske (I908)
 
182 dienstmeid op 't Vliet te Leeuwarden Baukje Toons (I441)
 
183 Dochter van Pieter Idses Sijbrandij (koopman, koemelker, landbouwer, boer en werkman) en Jacoba Sjoukes Dijkstra.
(geboorteaangifte door de vader oud 31 jaar) 
Sybrandy, Sytske (I908)
 
184 Dominicuskerk . Doopgetuige was Agatha Vinken. Dijkstra, Ype (I569)
 
185 Doodgeboren van Hottinga, ...... (I241)
 
186 doodsoorzaak: verdronken. Sieme(o)nsma, Bauke (Petrus) (I102)
 
187 Doopgetuige is Hijcke Fokeles (Obbema), Fokele Douwes (I96)
 
188 doopgetuige was Aaltje Durks van der Weide, Sytske Jacobs (I468)
 
189 doopgetuige was Albert Jans van den Berg, Jan Ruurds (I389)
 
190 Doopgetuige was Anna Doedes Anna Johannes (I371)
 
191 Doopgetuige was Anna Hajes (Obbema), Aefke Douwes (I259)
 
192 doopgetuige was Antje Hieltjes. Tjepke Ruurts (I421)
 
193 doopgetuige was Antje Wopkes Sjoertie Ruerds (I384)
 
194 doopgetuige was Baije Jans Sjurtje Ruurds (I385)
 
195 doopgetuige was Baije Jans Sjurtje Ruurds (I387)
 
196 Doopgetuige was Bynske Jorisma (Obbema), Paulus Douwes (I98)
 
197 doopgetuige was Dominicus v.d. Werf uit Bolsward Yntema, Evert Sybrens (I395)
 
198 doopgetuige was Douke Jans Wopke Ruurts (I422)
 
199 Doopgetuige was Feddrik Doedes Joseph Johannes (I373)
 
200 Doopgetuige was Frans Tiepkes Reijnske Fokeles (I255)
 
201 doopgetuige was Gerbrich Sjourts Gerbrig Ypes (I521)
 
202 Doopgetuige was Heere Dettis Paulus Fokeles (I253)
 
203 Doopgetuige was Hencke Geerts Mincke Fokeles (I257)
 
204 doopgetuige was Janke Jans Jeltje Ruurds (I386)
 
205 doopgetuige was Jillert Tabes Aucke Ruurts (I423)
 
206 doopgetuige was Johannes Troesel De Jong, Johannes (I597)
 
207 doopgetuige was Laurens Laurens de Boer, Laurentius Taekes (I388)
 
208 Doopgetuige was Leercke Piers Thecla Fokeles (I256)
 
209 Doopgetuige was Lokke Gorrits (Obbema), Sjoerd Douwes (I23)
 
210 Doopgetuige was Renske Paltes Tiedtje Fokeles (I252)
 
211 Doopgetuige was Rinske Fokles (Obbema), Paulus Douwes (I258)
 
212 doopgetuige was Sjoukje Geerts Dijkstra( Rurenga (Ruidinga), Sjoukje Doedes (I442)
 
213 doopgetuige was Sybren Gerrits. Hoekstra, Sjoerd Sybrens (I377)
 
214 doopgetuige was Sytske Jans Jeltje Ruurds (I233)
 
215 Doopgetuige: Jurrien Rijners.
Aangifte van overlijden van Fettje Haayes vermeldt DAT naam en toenaam van moeder onbekend waren. 
Aentje Yges (I497)
 
216 doopgetuigen waren Dioeke Pieters en Janke Ivis Fetje Doedes (I492)
 
217 Dorpssmid en schaatsenmaker.
Uit Schaatshistorie.nl
Douwe van den Berg is een zoon van een smid. Hij neemt de smederij van zijn vader aan de Dorpsstraat in Exmorra over en maakt in klein aantal Friese schaatsen. Hij stopt in februari 1942 en vertrekt naar Bolsward, waar zijn zoon een electriciteitzaak heeft.

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Dorpsstraat Exmorra
Periode 1910 - 1942 
van den Berg, Douwe (I4)
 
218 DTB 1018 RK-statie Grote Kerkstraat Gezin F351
 
219 DTB 568, meerderjarige vrijster, wonende Rauwerd Gezin F277
 
220 DTB 724 hij van Aalsumer Klooster te Akkrum, zij van Akkrum Gezin F278
 
221 DTB 849 Pieter Simens van Workum X Sjeuke Gerbens van Oudega. hij is vaderloos Gezin F342
 
222 Emanuel Gokkes woonde bij zijn ouders. Hij was ongehuwd. Gokkes, Emanuel (I1130)
 
223 Fabrieksknecht te Sneek Hoeben, Ydo (I682)
 
224 Familienaam in 1811 > Mairie Witmarsum, fol. 40
Obbema, Douwe Fokkeles, Witmarsum

k. Foekle 38, Gerrit 36, Paulus 28, Sjoerd 23, Ida 18

kk. (v. Foekle) Douwe 12, Johannes 11, Truike 9, Sabina 7, Margarita 4; (v.
Gerrit) Douwe 9, Haring 7, Margaritta 4; (v. Paulus) Sabina 4 weken, 
Douwe Fokeles (I89)
 
225 Familienamen 1811

Symmensma, Johannes Symons, Ferwoude
k. Symon 25, Jetje 26, Andries 21, Pieter 18, Jantje 11, Otte 14, Bauke 9
Akte: Sijma, tekent zelf Symmensma

Mairie Tjerkwerd, fol. 76 
(Simonsma), Johannes Simens (I33)
 
226 Foutieve datum op de grafsteen.
Jan is een jaar eerder overleden
namelijk 7 augustus 1938 
Dijksma, Jan (I1166)
 
227 Gatske kreeg 11 kinderen bij Ype Hotses Gatske Mijnerts (I539)
 
228 Geachte heer van den Berg,
In antwoord op uw vraag naar mogelijke gegevens over Philip Schrijver en zijn vrouw Grietje Schrijver-Gokkes het volgende:
Beiden zijn met hetzelfde transport vanuit Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Dat was op 23 maart 1944. Van de 599 mensen die met dit transport meegingen, werd slechts een beperkt aantal geselecteerd. Van de mannen gingen 304 (totaal 387)een van de vrouwen 56 (van de 169) naar het gevangenenkamp. Waarschijnlijk waren Philip en Grietje ook bij deze groep. Dat zij eenzelfde overlijdensdatum, maar een andere overlijdensplaats hebben, zal te maken hebben met het feit, dat nietprecieiies e en datum van overlijden kon worden vastgesteld. Daarom wordt een datum gebruikt, waarop zeker is dat iemand niet meer in leven is, meestal aan het einde van de maand. Gezien de gemelde overlijdensplaats zou u aan kunnen nemen, datGrietje in Ausc hwitz is gebleven en dat Philip is overgebracht naar een van de nevenkampen, waar hij te werk is gesteld en is bezweken. 
Schrijver, Philip (I209)
 
229 Geachte heer van den Berg,
In antwoord op uw vraag naar mogelijke gegevens over Philip Schrijver en zijn vrouw Grietje Schrijver-Gokkes het volgende:
Beiden zijn met hetzelfde transport vanuit Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Dat was op 23 maart 1944. Van de 599 mensen die met dit transport meegingen, werd slechts een beperkt aantal geselecteerd. Van de mannen gingen 304 (totaal 387)een van de vrouwen 56 (van de 169) naar het gevangenenkamp. Waarschijnlijk waren Philip en Grietje ook bij deze groep. Dat zij eenzelfde overlijdensdatum, maar een andere overlijdensplaats hebben, zal te maken hebben met het feit, dat nietprecieiies e en datum van overlijden kon worden vastgesteld. Daarom wordt een datum gebruikt, waarop zeker is dat iemand niet meer in leven is, meestal aan het einde van de maand. Gezien de gemelde overlijdensplaats zou u aan kunnen nemen, datGrietje in Ausc hwitz is gebleven en dat Philip is overgebracht naar een van de nevenkampen, waar hij tewerk is gesteld en is bezweken. 
Gokkes, Grietje (I210)
 
230 geb. aangifte door vroedvrouw Mayke v.d. Kooy Ruidinga, Tettje (I598)
 
231 geb. aangifte door vroedvrouw Sytske v.d. Wal Rurenga, Joseph (I601)
 
232 Geb. akte Wymbritseradeel nr. 108 Siemonsma, Reinder Baukes (I335)
 
233 Geb.akte Workum nr. 69 Siemonsma, Johannes Baukes (I334)
 
234 geboorteaangifte door Bregtje Jans Ongeluk 48 jr. slagersche. Daarbij ook Jacob Ypes Swart 27 jr Dijkstra, Jacob Doedes (I457)
 
235 geboorteaangifte op 29-12-1825 volgens vonnis regtbank in eerste aanleg 10-12-1825 Dijkstra, Eke Doedes (I454)
 
236 Geboorteakte AEngwirden, 1819
Aangiftedatum 14 augustus 1819, akte nr. 56
Fronica Bergsma, geboren 13 augustus 1819
Dochter van Jozef Jans Bergsma en Kornelia Pieters Nijker 
Bergsma, Fronica Jozefs (I485)
 
237 Geboorteakte Barradeel, 1886
Aangiftedatum 5 april 1886, akte nr. 97
Pietje Dijkstra, geboren 4 april 1886
Dochter van Jozeph Dijkstra en Geertje Hankel 
Dijkstra, Petronella (I117)
 
238 Geboorteakte Bolsward, 1812
Aangiftedatum 16 september 1812, akte nr. 68
Gerrit Lourens Hankel, geboren 14 september 1812
Zoon van Lourens Joostes Hankel en Ympkje Gerrits van Vellinga 
Hankel, Gerrit Lourens (I58)
 
239 Geboorteakte Bolsward, 1821
Aangiftedatum 26 december 1821, akte nr. 117
Pieter Hankel, geboren 24 december 1821
Zoon van Lourens Joostes Hankel en Ymkje Gerrits van Vellinga 
Hankel, Pieter Lourens (I122)
 
240 Geboorteakte Bolsward, 1824
Aangiftedatum 20 mei 1824, akte nr. 64
Fredrik Hankel, geboren 18 mei 1824
Zoon van Lourens Joostes Hankel en Ymkje Gerrits van Vellinga 
Hankel, Fredrik Lourens (I123)
 
241 Geboorteakte Bolsward, 1855 Aangiftedatum 3 maart 1855, blad nr. 16 Janneke Gerritsma, geboren 2 maart 1855 Dochter van Jacob Gerrits Gerritsma en Fenneke Ydes Ydema Gerritsma, Janneke Jacobs (I608)
 
242 Geboorteakte Bolsward, 1885
Aangiftedatum 3 maart 1885, akte nr. 31
Lolkje van der Zee, geboren 1 maart 1885
Dochter van Sybren van der Zee en Aaltje Pijler 
van der Zee, Lolkje (I760)
 
243 Geboorteakte Dokkum, 1866 Aangiftedatum 22 maart 1866, akte nr. 45 Willem Zijlstra, geboren 22 maart 1866 Zoon van Klaas Zijlstra en Reintje Bijlsma Zijlstra, Willem (I685)
 
244 Geboorteakte Dokkum, 1896
Aangiftedatum 11 maart 1896, akte nr. 15
Johanna Zijlstra, geboren 10 maart 1896
Dochter van Willem Zijlstra en Geertje Veenstra 
Zijlstra, Johanna (I684)
 
245 Geboorteakte Dokkum, 1900 Aangiftedatum 20 februari 1900, akte nr. 22 Aaltje Zijlstra, geboren 19 februari 1900 Dochter van Willem Zijlstra en Geertje Veenstra Zijlstra, Aaltje (I771)
 
246 Geboorteakte Franeker, 1817
Aangiftedatum 29 oktober 1817, blad nr. 68
Jacobus van der Meer, geboren 28 oktober 1817
Zoon van Eke van der Meer
Vader onbekend 
van der Meer, Jacob (I47)
 
247 Geboorteakte Franeker, 1819
Aangiftedatum 1 februari 1819, blad nr. 11
Harmina Kamsma, geboren 30 januari 1819
Dochter van Ate Jans Kamsma en Jantje Jacobs 
Kamsma, Harmina Ates (I48)
 
248 Geboorteakte Franeker, 1852
Aangiftedatum 20 september 1852, blad nr. 82
Jacob van der Meer, geboren 20 september 1852
Zoon van Jacobus van der Meer en Harmina Kamsma 
van der Meer, Jacob (I44)
 
249 Geboorteakte Franeker, 1855
Aangiftedatum 25 juni 1855, blad nr. 59
Beitske de Jong, geboren 25 juni 1855
Dochter van Johannes Jans de Jong en Houkje Jans Jorritsma 
De Jong, Beitske (I43)
 
250 Geboorteakte Franeker, 1859
Aangiftedatum 7 februari 1859, akte nr. 27
Sibbeltje Huitema, geboren 5 februari 1859
Dochter van Romke Piers Huitema en Klaske Sakes Agricola 
Huitema, Sibbeltje Romkes (I217)
 
251 Geboorteakte Franeker, 1881
Aangiftedatum 23 februari 1881, akte nr. 42
Jacobus van der Meer, geboren 22 februari 1881
Zoon van Jacob van der Meer en Beitske de Jong 
van der Meer, Jacobus (I158)
 
252 Geboorteakte Franeker, 1882
Aangiftedatum 20 maart 1882, akte nr. 66
Houkje van der Meer, geboren 19 maart 1882
Dochter van Jacob van der Meer en Beitske de Jong 
van der Meer, Haukje Jacobs (I159)
 
253 Geboorteakte Franeker, 1888
Aangiftedatum 13 augustus 1888, akte nr. 149
Gerrit Dijkstra, geboren 13 augustus 1888
Zoon van Josef Dijkstra en Geertje Hankel 
Dijkstra, Gerrit (I118)
 
254 Geboorteakte Franeker, 1890
Aangiftedatum 15 oktober 1890, akte nr. 198
Ate Dijkstra, geboren 15 oktober 1890
Zoon van Josef Dijkstra en Geertje Hankel 
Dijkstra, Ate (I119)
 
255 Geboorteakte Franeker, 1893
Aangiftedatum 31 januari 1893, akte nr. 21
Semke Dijkstra, geboren 30 januari 1893
Zoon van David Dijkstra en Oeke de Haan 
Dijkstra, Simke (I887)
 
256 Geboorteakte Franeker, 1893
Aangiftedatum 9 mei 1893, akte nr. 76
David Dijkstra, geboren 9 mei 1893
Zoon van Joseph Dijkstra en Geertje Hankel 
Dijkstra, David (I120)
 
257 Geboorteakte Franeker, 1897
Aangiftedatum 21 augustus 1897, akte nr. 139
Eke Dijkstra, geboren 21 augustus 1897
Dochter van Jozef Dijkstra en Geertje Hankel 
Dijkstra, Eeke (I121)
 
258 Geboorteakte Franekeradeel, 1842
Aangiftedatum 16 april 1842, blad nr. 22
Ymkje Hankel, geboren 13 april 1842
Dochter van Gerrit Lourens Hankel en Pietje Ates Kamsma 
Hankel, Ymkje (I124)
 
259 Geboorteakte Franekeradeel, 1843
Aangiftedatum 27 juli 1843, akte nr. 66
Ate Hankel, geboren 24 juli 1843
Zoon van Gerrit Lourens Hankel en Pietje Ates Kamsma 
Hankel, Ate (I125)
 
260 Geboorteakte Franekeradeel, 1845
Aangiftedatum 14 maart 1845, akte nr. 25
Lourens Hankel, geboren 11 maart 1845
Zoon van Gerrit Lourens Hankel en Pietje Ates Kamsma 
Hankel, Lourens Gerrits (I126)
 
261 Geboorteakte Franekeradeel, 1847
Aangiftedatum 29 december 1847, akte nr. 97
Johannes Hankel, geboren 27 december 1847
Zoon van Gerrit Lourens Hankel en Pietje Ates Kamsma 
Hankel, Johannes (I127)
 
262 Geboorteakte Franekeradeel, 1850
Aangiftedatum 18 maart 1850, akte nr. 43
Ynskjen Hankel, geboren 15 maart 1850
Dochter van Gerrit Lourens Hankel en Pietje Ates Kamsma 
Hankel, Ynskjen (I128)
 
263 Geboorteakte Franekeradeel, 1853
Aangiftedatum 26 maart 1853, akte nr. 33
Sytske Dijkstra, geboren 25 maart 1853
Dochter van Jan Josephs Dijkstra en Eeke Davids Grijpma 
Dijkstra, Sytske (I199)
 
264 Geboorteakte Franekeradeel, 1853
Aangiftedatum 26 maart 1853, akte nr. 33
Sytske Dijkstra, geboren 25 maart 1853
Dochter van Jan Josephs Dijkstra en Eeke Davids Grijpma 
Dijkstra, Sytske (I199)
 
265 Geboorteakte Franekeradeel, 1853
Aangiftedatum 7 maart 1853, akte nr. 25
Lourens Hankel, geboren 6 maart 1853
Zoon van Gerrit Lourens Hankel en Pietje Ates Kamsma 
Hankel, Lourens (I129)
 
266 Geboorteakte Franekeradeel, 1855
Aangiftedatum 15 mei 1855, akte nr. 72
Geertje Hankel, geboren 13 mei 1855
Dochter van Gerrit Lourens Hankel en Pietje Ates Kamsma 
Hankel, Geertruida (I57)
 
267 Geboorteakte Franekeradeel, 1855
Aangiftedatum 29 januari 1855, akte nr. 9
Joseph Dijkstra, geboren 27 januari 1855
Zoon van Jan Josephs Dijkstra en Eeke Davids Grijpma 
Dijkstra, Jozef Jan (I56)
 
268 Geboorteakte Franekeradeel, 1856

Aangiftedatum 20 oktober 1856, akte nr. 140
Eeke Dijkstra, geboren 17 oktober 1856
Dochter van Jan Josephs Dijkstra en Eeke Davids Grijpma 
Dijkstra, Eeke (I200)
 
269 Geboorteakte Franekeradeel, 1856
Aangiftedatum 20 oktober 1856, akte nr. 140
Eeke Dijkstra, geboren 17 oktober 1856
Dochter van Jan Josephs Dijkstra en Eeke Davids Grijpma 
Dijkstra, Eeke (I200)
 
270 Geboorteakte Franekeradeel, 1857
Aangiftedatum 21 augustus 1857, akte nr. 102
Johanna Hankel, geboren 19 augustus 1857
Dochter van Gerrit Lourens Hankel en Pietje Ates Kamsma 
Hankel, Johanna (I130)
 
271 Geboorteakte Franekeradeel, 1861

Aangiftedatum 23 september 1861, akte nr. 133
David Dijkstra, geboren 22 september 1861
Zoon van Jan Josephs Dijkstra en Eeke Davids Grijpma 
Dijkstra, David (I201)
 
272 Geboorteakte Franekeradeel, 1884
Aangiftedatum 28 januari 1884, akte nr. 9
Wilhelmina van der Meer, geboren 26 januari 1884
Dochter van Jacob van der Meer en Beitske de Jong 
van der Meer, Wilhelmina (I41)
 
273 Geboorteakte Franekeradeel, 1886
Aangiftedatum 15 maart 1886, akte nr. 33
Jacobus van der Meer, geboren 14 maart 1886
Zoon van Jacob van der Meer en Beitske de Jong 
van der Meer, Jacobus Jacobs (I155)
 
274 Geboorteakte Franekeradeel, 1888
Aangiftedatum 3 februari 1888, akte nr. 15
Reintje van der Meer, geboren 2 februari 1888
Dochter van Jacob van der Meer en Beitske de Jong 
van der Meer, Reintje (I156)
 
275 Geboorteakte Franekeradeel, 1890
Aangiftedatum 22 januari 1890, akte nr. 9
Johannes van der Meer, geboren 22 januari 1890
Zoon van Jacob van der Meer en Beitske de Jong 
van der Meer, Johannes (I157)
 
276 Geboorteakte Leeuwarden, 1827
Aangiftedatum 24 maart 1827, akte nr. 179
Ype Dijkstra, geboren 22 maart 1827
Zoon van Joost Jans Dijkstra en Sytske Ypes Swart 
Dijkstra, Ype (I112)
 
277 Geboorteakte Leeuwarden, 1828
Aangiftedatum 6 oktober 1828, akte nr. 529
Ype Dijkstra, geboren 4 oktober 1828
Zoon van Joost Jans Dijkstra en Sytske Ypes Swart 
Dijkstra, Ype (I113)
 
278 Geboorteakte Leeuwarden, 1832
Aangiftedatum 13 maart 1832, akte nr. 126
Gepke Dijkstra, geboren 12 maart 1832
Dochter van Joost Jans Dijkstra en Sytske Ypes Swart 
Dijkstra, Gerberdina (I114)
 
279 Geboorteakte Leeuwarden, 1832
Aangiftedatum 14 april 1832, akte nr. 182
Johanna Plaat, geboren 12 april 1832
Dochter van Antoon Plaat en Helena van Marrewijk
N.B. Zie ook: "van Marwijk" 
Plaat, Johanna Jacoba (I115)
 
280 Geboorteakte Leeuwarden, 1833
Aangiftedatum 24 juni 1833, akte nr. 303
Doetje Dijkstra, geboren 21 juni 1833
Dochter van Joost Jans Dijkstra en Sytske Ypes Zwart

(bij geboorteaangifte Bernardus Tymens Overdijk 30 jr. en Sjouke Franses Dijkstra 35 jr. koemelker) 
Dijkstra, Doetje (I116)
 
281 Geboorteakte Leeuwarden, 1893
Aangiftedatum 25 juli 1893, akte nr. 496
Wilhelmina Dijkstra, geboren 25 juli 1893
Dochter van Christiaan Dijkstra en Grietje Riemersma 
Dijkstra, Wilhelmina (I566)
 
282 Geboorteakte Leeuwarderadeel, 1820
Aangiftedatum 4 april 1820, blad nr. 36
Antje Dijkstra, geboren 1 april 1820
Dochter van Joseph Jans Dijkstra en Sytske Ypes Swart 
Dijkstra, Antje (I109)
 
283 Geboorteakte Leeuwarderadeel, 1822
Aangiftedatum 7 januari 1822, blad nr. 3
Jan Dijkstra, geboren 4 januari 1822
Zoon van Joseph Jans Dijkstra en Sytske Ypes Swart

De geboorteakte is niet ondertekend door de vader ( Joseph Dijkstra) omdat hij niet kon schrijven.
Akte is ondertekend door Jurjen Wijnants klerk op de secretarie 
Dijkstra, Jan (Joseph) (I64)
 
284 Geboorteakte Leeuwarderadeel, 1823
Aangiftedatum 22 april 1823, blad nr. 32
Ype Dijkstra, geboren 19 april 1823
Zoon van Joseph Jans Dijkstra en Sytske Ypes Swart 
Dijkstra, Ype Joseph (I110)
 
285 Geboorteakte Leeuwarderadeel, 1824
Aangiftedatum 12 juli 1824, blad nr. 51
Dieuwke Dijkstra, geboren 10 juli 1824
Dochter van Joseph Jans Dijkstra en Sytske Ypes Swart 
Dijkstra, Dieuwke (I111)
 
286 Geboorteakte Rauwerderhem (mairie Rauwerd), 1813
Aangiftedatum 8 juni 1813, akte nr. 36
Pieter van den Berg, geboren 7 juni 1813
Zoon van Ruurd Jans van den Berg en Sjeuke Douwes
N.B. Familienaam vader ook vermeld als "Bergsma" 
van den Berg, Pieter Ruurds (I234)
 
287 Geboorteakte Rauwerderhem (mairie Rauwerd), 1815
Aangiftedatum 14 juli 1815, akte nr. 32
Tabe Bergsma, geboren 20 juni 1815
Zoon van Ruurd Jans en Sjeuke Douwes
N.B. Familienaam vader ook vermeld als "van den Berg"; in de
akte is er geen verklaring te vinden voor het grote verschil
tussen geboortedatum en aangiftedatum 
van den Berg, Tabe Ruurds (I235)
 
288 Geboorteakte Rauwerderhem, 1811
Aangiftedatum 14 december 1811, akte nr. 13
Jeltje van den Berg, geboren 15 mei 1811
Dochter van Ruurd Jans en Sjieuwke Douwes
N.B. Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later
vermeld als "van den Berg" en "Bergsma" 
Jeltje Ruurds (I233)
 
289 Geboorteakte Rauwerderhem, 1818
Aangiftedatum 14 september 1818, akte nr. 41
Jelle van den Berg, geboren 12 september 1818
Zoon van Ruurd Jans en Sjuwke Douwes

N.B. Familienaam vader ook vermeld als "Bergsma" 
van den Berg, Jelle (Ruurds) (I236)
 
290 Geboorteakte Schoterland, 1859
Aangiftedatum 10 mei 1859, akte nr. 136
Antje Bouwer, geboren 10 mei 1859
Dochter van Hessel Huites Bouwer en Sietske Pieters Palstra
Wonende te Het Meer bij Heerenveen 
Bouwer, Antje Hessels (I6)
 
291 Geboorteakte Sloten, 1839 Aangiftedatum 7 oktober 1839, akte nr. 21 Meindert van Hottinga, geboren 5 oktober 1839 zoon van Jacob Willems van Hottinga en Grietje Meinderts van der Meulen van Hottinga, Meinardus (I278)
 
292 Geboorteakte Sneek, 1856
Aangiftedatum 18 juli 1856, blad nr. 81
Sibbeltje Huitema, geboren 17 juli 1856
Dochter van Romke Piers Huitema en Klaaske Sakes Agricola 
Huitema, Sibbeltje Romkes (I216)
 
293 Geboorteakte Wonseradeel, 1837
Aangiftedatum 22 mei 1837, blad nr. 60
Ruurd van den Berg, geboren 19 mei 1837
Zoon van Douwe Ruurds van den Berg en Froukje Sjoerds Obbema 
van den Berg, Ruurd (Douwes) (I80)
 
294 Geboorteakte Wonseradeel, 1839
Aangiftedatum 28 januari 1839, blad nr. 11
Sjoerd van den Berg, geboren 25 januari 1839
Zoon van Douwe Ruurds van den Berg en Froukjen Sjoerds Obbema 
van den Berg, Sjoerd (Douwes) (I81)
 
295 Geboorteakte Wonseradeel, 1840
Aangiftedatum 17 augustus 1840, blad nr. 105
Jantje van den Berg, dochter, geboren 16 augustus 1840
Vader: Jan Ruurds van den Berg
Moeder: Agatha Rintjes Damsma

Opm.: Aangegeven door Hendrik Douwes Ligthart; vader overleden op 25 december
1839 
van den Berg, Jantje (I920)
 
296 Geboorteakte Wonseradeel, 1841
Aangiftedatum 12 juli 1841, blad nr. 78
Sieuwke van den Berg, geboren 9 juli 1841
Dochter van Douwe Ruurds van den Berg en Froukjen Sjoerds
Obbema 
van den Berg, Sieuwke Douwes (I82)
 
297 Geboorteakte Wonseradeel, 1843
Aangiftedatum 19 oktober 1843, blad nr. 135
Grietje van den Berg, geboren 18 oktober 1843
Dochter van Douwe Ruurds van den Berg en Froukje Sjoerds
Obbema 
van den Berg, Grietje (I83)
 
298 Geboorteakte Wonseradeel, 1846
Aangiftedatum 18 januari 1846, blad nr. 9
Pieter van den Berg, geboren 16 januari 1846
Zoon van Douwe Ruurds van den Berg en Froukje Sjoerds Obbema 
van den Berg, Pieter (I84)
 
299 Geboorteakte Wonseradeel, 1848
Aangiftedatum 30 april 1848, blad nr. 57
Swopkjen van den Berg, geboren 28 april 1848
Dochter van Douwe Ruurds van den Berg en Froukjen Sjoerds
Obbema 
van den Berg, Swopkjen (I85)
 
300 Geboorteakte Wonseradeel, 1851
Aangiftedatum 5 mei 1851, blad nr. 67
Douwe van den Berg, geboren 3 mei 1851
Zoon van Douwe Ruurds van den Berg en Froukje Sjoerds Obbema 
van den Berg, Douwe (I7)
 
301 Geboorteakte Wonseradeel, 1854
Aangiftedatum 18 april 1854, blad nr. 64
Ruurd van den Berg, geboren 17 april 1854
Zoon van Douwe Ruurds van den Berg en Froukjen Sjoerds Obbema 
van den Berg, Ruurd (I86)
 
302 Geboorteakte Wonseradeel, 1856
Aangiftedatum 17 april 1856, blad nr. 77
Jan van den Berg, geboren 16 april 1856
Zoon van Douwe Ruurds van den Berg en Froukje Sjoerds Obbema 
van den Berg, Jan Folkerts (I87)
 
303 Geboorteakte Wonseradeel, 1856 Aangiftedatum 17 april 1856, blad nr. 77 Jan van den Berg, geboren 16 april 1856 Zoon van Douwe Ruurds van den Berg en Froukje Sjoerds Obbema van den Berg, Jan Folkerts (I87)
 
304 Geboorteakte Wonseradeel, 1859
Aangiftedatum 3 februari 1859, akte nr. 44
Tabe van den Berg, geboren 2 februari 1859
Zoon van Douwe Ruurds van den Berg en Froukje Sjoerds Obbema 
van den Berg, Tabe (Douwes) (I72)
 
305 Geboorteakte Wonseradeel, 1867
Aangiftedatum 31 mei 1867, blad nr. 53
Douwe Dooper, geboren 30 mei 1867
Zoon van Eeltje Jans Dooper en Sieuwke Douwes van den Berg 
Dooper, Douwe (I616)
 
306 Geboorteakte Wonseradeel, 1879 Aangiftedatum 10 april 1879, akte nr. 134 Froukje van den Berg, geboren 10 april 1879 Dochter van Douwe van den Berg en Ytje Huitema van den Berg, Froukje (I228)
 
307 Geboorteakte Wonseradeel, 1881
Aangiftedatum 13 september 1881, akte nr. 312
Fokje Houtema, geboren 13 september 1881
Dochter van Oege Houtema en Tjaltje Voets 
Houtema, Fokje (I1054)
 
308 Geboorteakte Wonseradeel, 1884
Aangiftedatum 17 maart 1884, akte nr. 114
Romke van den Berg, geboren 16 maart 1884
Zoon van Douwe van den Berg en Ytje Huitema 
van den Berg, Romke (I230)
 
309 Geboorteakte Wonseradeel, 1884
Aangiftedatum 14 november 1884, akte nr. 388
Jan Dijkstra, geboren 13 november 1884
Zoon van Jozeph Dijkstra en Geertje Hankel 
Dijkstra, Jan (Jozef) (I42)
 
310 Geboorteakte Wonseradeel, 1886
Aangiftedatum 4 januari 1886, akte nr. 5
Douwe van den Berg, geboren 1 januari 1886
Zoon van Douwe van den Berg en Ytje Huitema 
van den Berg, Douwe (I4)
 
311 Geboorteakte Wonseradeel, 1889
Aangiftedatum 7 september 1889, akte nr. 277
Hessel Siemensma, geboren 6 september 1889
Zoon van Pieter Siemensma en Antje Bouwer 
Siemonsma, Hessel Petrus (I100)
 
312 Geboorteakte Wonseradeel, 1890
Aangiftedatum 13 december 1890, akte nr. 342
Baukje Siemensma, geboren 12 december 1890
Dochter van Pieter Siemensma en Antje Bouwer 
Siemonsma, Baukje Petrus (I101)
 
313 Geboorteakte Wonseradeel, 1892
Aangiftedatum 29 juni 1892, akte nr. 209
Bauke Siemensma, geboren 27 juni 1892
Zoon van Pieter Siemensma en Antje Bouwer 
Sieme(o)nsma, Bauke (Petrus) (I102)
 
314 Geboorteakte Workum, 1836
Aangiftedatum 24 februari 1836, akte nr. 8
Andries Siemensma, geboren 24 februari 1836
Zoon van Bauke Johannes Siemensma en Marijke Reinderts
Jilderts 
Siemonsma, Andries Baukes (I105)
 
315 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1839
Aangiftedatum 17 april 1839, akte nr. 82
Ruurd van den Berg, geboren 16 april 1839
Zoon van Jan Ruurds van den Berg en Agatha Rintjes Damstra 
van den Berg, Ruurd (I1055)
 
316 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1849
Aangiftedatum 27 maart 1849, akte nr. 75
Trijntje Huitema, geboren 26 maart 1849
Dochter van Romke Piers Huitema en Klaaske Sakes Agricola 
Huitema, Trijntje Romkes (I213)
 
317 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1851
Aangiftedatum 24 januari 1851, akte nr. 25
Pier Huitema, geboren 22 januari 1851
Zoon van Romke Piers Huitema en Klaaske Sakes Agricola 
Huitema, Pier (I214)
 
318 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1852
Aangiftedatum 27 januari 1852, akte nr. 29
Ytje Huitema, geboren 25 januari 1852
Dochter van Romke Piers Huitema en Klaaske Sakes Agricola 
Huitema, Ytje (I8)
 
319 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1854
Aangiftedatum 18 februari 1854, akte nr. 54
Pier Huitema, geboren 16 februari 1854
Zoon van Romke Piers Huitema en Klaaske Sakes Agricola 
Huitema, Pier Romkes (I215)
 
320 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1872
Aangiftedatum 2 maart 1872, akte nr. 74
Froukje van den Berg, dochter, geboren 29 februari 1872
Vader: Sjoerd van den Berg
Moeder: Minke de Boer 
van den Berg, Froukje (I647)
 
321 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1873
Aangiftedatum 6 mei 1873, akte nr. 152
Froukje van den Berg, dochter, geboren 4 mei 1873
Vader: Sjoerd van den Berg
Moeder: Minke de Boer 
van den Berg, Froukje (I678)
 
322 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1880
Aangiftedatum 15 juni 1880, akte nr. 214
Fimkje van den Berg, geboren 12 juni 1880
Dochter van Sjoerd van den Berg en Janneke Gerritsma 
van den Berg, Fimkje (I609)
 
323 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1881
Aangiftedatum 25 oktober 1881, akte nr. 306
Douwe van den Berg, geboren 22 oktober 1881
Zoon van Sjoerd van den Berg en Janneke Gerritsma 
van den Berg, Douwe (I610)
 
324 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1884
Aangiftedatum 7 juni 1884, akte nr. 208
Hendrik van den Berg, zoon, geboren 7 juni 1884
Vader: Pieter van den Berg
Moeder: Wimke Bouhuis

Opm.: Familienaam moeder ook vermeld als "Bouwhuis" 
van den Berg, Hendrik (I645)
 
325 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1884 Aangiftedatum 22 januari 1884, akte nr. 21 Jan van den Berg, geboren 20 januari 1884 Zoon van Sjoerd van den Berg en Janneke Gerritsen

Huwelijksakte Bolsward, 1910 Man : Jan van den Berg Vrouw : Lolkje van der Zee Datum : 7 mei 1910, akte nr. 10

Huwelijksakte Leeuwarden, 1920 Man : Jan van den Berg Vrouw : Theodora Helena Swarte Datum : 13 januari 1920, akte nr. 13 
van den Berg, Jan (Sjoerd) (I759)
 
326 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1885
Aangiftedatum 10 september 1885, akte nr. 267
Jacoba van den Berg, geboren 9 september 1885
Dochter van Sjoerd van den Berg en Janneke Gerritsma 
van den Berg, Jacoba (I611)
 
327 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1885
Aangiftedatum 28 april 1885, akte nr. 132
Marijke Siemonsma, geboren 26 april 1885
Dochter van Petrus Siemonsma en Anna Bouwer 
Siemonsma, Marijke Petrus (I18)
 
328 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1885
Aangiftedatum 28 april 1885, akte nr. 132
Marijke Siemonsma, geboren 26 april 1885
Dochter van Petrus Siemonsma en Anna Bouwer 
Siemonsma, Marijke Petrus (I18)
 
329 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1887
Aangiftedatum 4 juli 1887, akte nr. 199
Froukje van den Berg, geboren 1 juli 1887
Dochter van Sjoerd van den Berg en Janneke Gerritsma 
van den Berg, Froukje (I612)
 
330 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1889 Aangiftedatum 3 september 1889, akte nr. 289 Gerbrig van den Berg, geboren 1 september 1889 Dochter van Sjoerd van den Berg en Janneke Gerritsma van den Berg, Gerbrig (I613)
 
331 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1891
Aangiftedatum 29 oktober 1891, akte nr. 329
Teetske van den Berg, geboren 28 oktober 1891
Dochter van Sjoerd van den Berg en Janneke Gerritsma 
van den Berg, Teetske (I614)
 
332 Geboorteakte Wymbritseradeel, 1894
Aangiftedatum 27 april 1894, akte nr. 144
Tabe van den Berg, geboren 26 april 1894
Zoon van Sjoerd van den Berg en Janneke Gerritsma

In sommige publicaties ok wel genoemd: Tabe Sjoerd(s) 
van den Berg, Tabe (I615)
 
333 Geboorteregister 1847, Wonseradeel, Paginanummer B87 De Boer, Minke Catharinus (I758)
 
334 Geboorteregister 1854, archiefnummer 30-31, Burgerlijke Stand Schoterland - Tresoar, inventarisnummer 1027, aktenummer 98
Gemeente: Schoterland
Periode: 1854 
Kooistra, Minke (I1173)
 
335 Geboorteregister 1870, archiefnummer 30-12, Burgerlijke Stand Franeker - Tresoar, inventarisnummer 1022, aktenummer 141 Veltman, Otte (I882)
 
336 Geboorteregister 1882, Wonseradeel, Aktenummer A333 van den Berg, Ruurd (I231)
 
337 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I179)
 
338 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I313)
 
339 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I176)
 
340 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I269)
 
341 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I182)
 
342 Gecremeerd Dijksma, Wiebe (I1230)
 
343 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I983)
 
344 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I985)
 
345 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I989)
 
346 Gedoopt 5 juni 1915 .
St. Martinuskerk te Roodhuis
Peter: Ridsert van der Zee 
van den Berg, Ridsert Hendrik (I976)
 
347 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I694)
 
348 Gedoopt in Bolsward op 21 januari 1814 Hankel, Johanna Cecilia Lourens (I133)
 
349 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I987)
 
350 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I981)
 
351 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I984)
 
352 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I986)
 
353 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I988)
 
354 Gedoopt in de st. Vituskerk te Blauwhuis. Peter en Meter waren Marijke Kuipers en Ruurd Bekema. van der Meer, Janneke (I977)
 
355 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I980)
 
356 Gedoopt in rk-statie Nieuwstad
Doopgetuige: Gatske Jans. 
Joost Jans (I68)
 
357 Gedoopt op 21 juni 1781 in Makkum
Dopeling: Diuwke, dochter
Vader: Maurens Philippus
Moeder: Jetske Klaases
Doopheffer: Likkele Philippus, in wiens plaats Trijntje Jelles
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Makkum, doop 1724-1811
Inventarisnr. : DTB 834 
Rolma, Dieuwke Maurens (I1059)
 
358 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I982)
 
359 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I979)
 
360 Géén tweede naam op geboorteakte Dijkstra, Jan (Jozef) (I42)
 
361 Geertje was eerder weduwe van Tjerk .....( meerdere gegevens ontbreken ) Gezin F321
 
362 gehuwd DTB 429 Roordahuizum Gezin F276
 
363 Geloof: Bapt. (Hiemstra), Pieter Hendriks (I378)
 
364 Gepke en haar zus Doetje trouwden de twee broers Meindert en Willem van Hottinga. De twee zussen overleden 4 dagen na elkaar. Dijkstra, Gerberdina (I114)
 
365 getrouwd te Leeuwarden rk-Statie Breedstraat op 5 november 1780 en te Leeuwarden in de Galileeërkerk op 5 november 1780 (nh kerk) Gezin F324
 
366 getrouwd te Leeuwarden rk-Statie Koornmarkt op 10 februari 1812 voor de kerk (rk), op 55-jarige leeftijd (2de huwelijk)

(schriftelijke toestemming d.d. 25-1-1812 van vader Tjalling Aukes v.d. Meulen wonende op 't Vliet onder Leeuwarden)


Antje is eerder getrouwd te Leeuwarden rk-Statie Koornmarkt op 16 februari 1800 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Frans Sjoukes Dijkstra, geboren te Goutum, gedoopt te Wytgaard op 28 augustus 1771 (rk) (doopgetuige was Gerrit Wibrens). 
Gezin F257
 
367 Getuige (Peter) = Neine Wiebes Siemonsma, Bauke Johannes (I29)
 
368 getuige was Meindert V. Hottinga (vader) 74 Jr. Boekhandelaar.
(akte 24) 
Gezin F349
 
369 Getuige(n): Foppe Janker 37 jr, pakhuisknecht,aangehuwde broeder van den bruidegom Gezin F456
 
370 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I765)
 
371 Gewoond te Bajum en te Huizum, Dijkstra, Fettje Jans (I376)
 
372 Ging in het klooster en nam de kloosternaam aan van Zr. Libertia van Dijk, Anna Maria (I160)
 
373 Haaye is getrouwd te Wirdum op 25 november 1764 Ned. Hervormde , en te Wytgaard op 25 november 1764 voor de Rooms katholieke kerk
(getuigen waren Simen Martens en Janke Ivis)


Haaye is voor de tweede keer getrouwd op 42-jarige leeftijd met Antje Igis Damsma te Wytgaard op 18 februari 1770 voor de kerk (rk)
(getuigen waren Martin Joekes en Ige Reintes), 
Gezin F301
 
374 Haskerland
Akte 14-11-1853, no. 159 
Zijlstra, Sijke Folkerts (I271)
 
375 Het beroep van Fokele was brouwer.

Fokele gaat in ondertrouw (gerecht) op zaterdag 10 juni 1797 te Franeker, trouwt (kerk) (R.K.) op zondag 25 juni 1797 te Franeker op 24-jarige leeftijd met Agnietje Johannes Hamers.
Agnietje, wonende te Franeker. 
(Obbema), Fokele Douwes (I96)
 
376 het beroep van Sjoerd Douwes was Meester Verver (Obbema), Sjoerd Douwes (I23)
 
377 het is erg twijfelachtig of Jan Jacobs broer is van Ief en Tjalling . Jan Jacobs (I854)
 
378 Het is niet bekend of Philip broers en/of zussen had.

Beroep: broodverkoper 
Schrijver, Philip (I209)
 
379 Het is niet zeker of Eke gehuwd was. Gezin F22
 
380 Het overlijdensjaar is niet geheel zeker. Mogelijk eerder. Bouwer, Agatha Hessels (I394)
 
381 Het verhaal wil dat ze door eenn onderwijzer is doodgeslagen Zijlstra, Aaltje (I779)
 
382 Hij is getrouwd met (2) Auck Gerbens op 4 december 1676 te Idaarderadeel (Fr), Fryslân.
na proclamaties op 2, 16 en 22 augustus 1676
Jacob Hilles, curator ad act. div. over Truntie Hotses, omtrent 11 jaar,kind van Hotse Ypes bij wijlen Sipcke Pytersdr, eerste vrouw van Hotse.Hij hertrouwde met Auck Gerbens. Hierna scheiding in aanwezigheid vanBauck Pyters, bestemoeder van het kind. In de marge een aantekening d.d.15 mei 1594, waarin Reiner Thietses, als man en voogd over Tryn Hotses,verklaarde de afkoopsom ontvangen te hebben
Schoonvader van het tweede huwelijk resp. grootvader werd na hetoverlijden van Hotze Ypes curator over de kinderen en ontving uit deboedel 3.280 carolusgulden (Boelgoedsboek IDA L4 fol. 52). 
Hotze Ypes (I544)
 
383 Hij was Bakker. Nam de naam van Boekema aan op 16 januari 1812. Gaf geen andere namen aan, nog van zijn vrouw nog van Fettje.
Deze was toen al getrouwd. 
Haye Yves (Iefs) (I493)
 
384 Hij was boer te Sandfirden en overleed voor 1511. Hij was gehuwd met Vyttye (Oedske of Wytske). Hij is wellicht een broer van Jancka Wabbaz te Ypecolsga, die in 1511 eigenaar van een naastgelegen boerderij is. Buwa Wabbaz (I305)
 
385 Hij was Boer te Wartena.

Willem en Trijn schijnen geen zoon hebben gehad en deze lijn is dus uitgestorven.
In 1649 woont Willem ten noorden van de zate Klein Offkema te Wartena. Bij zijn overlijden liet hij een huizinge, hooiberg enz. te Wartena na. Hij was daar zelf ook eigenaar van een halve zate lands, die zijn vrouw nog gebruikte, groot 55 ½ pm.B ij de scheiding met haar kinderen in 1657 verklaart Trijn dat zij uit de erfenis van haar oom Pijter Rioerts, leidekker te Leeuwarden, 484 Cgl.-89-0 had ontvangen, waarvan 200 Cgl. waren betaald aan Freerck Doedes te Wartena voor de rapartievan de huizinge te Wartena.
Iff en Baucke Doedes als omen waren curatoren over de minderjarige kinderen van Willem en trijn. In deze akte wordt ook de schepen Douwe Jans uit Wartena te Leeuwarden vermeld.
Bij de scheiding van de goederen van grootmoeter Foock Yffs in 1658 hebben de kinderen van Willem en Trijn tesamen recht op een vierde deel, ofwel 112 gg.-19-10. Dat bedrag blijft staan onder hun curatoren "tot haer buijckvestinge", d.w.z. totzi j volwassen zijn geworden. 
Willem Doedes (I839)
 
386 Hij was magazijnbediende.
De kinderen van Johannes Dijkstra en Fredrika Kloosterboer zijn geboren en overleden op Aruba. 
Dijkstra, Johannes (I1121)
 
387 Hij was van 1861 tot 1869 huurder van Groot Equard onder Bolsward.
wonend te Idsega 
(Obbema), Gorrit Douwes (I268)
 
388 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I764)
 
389 hoedenmaakster, wonende te Franeker, is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 4 december 1757 te Franeker (doopgetuige was Hencke Geerts), is overleden op 22 november 1816 12.00 uur te Franeker "hoedjesmaakster" (Wijk E.O. 33). Minkewer d 58 jaar, 11 maanden en 18 dagen.
Minke gaat in ondertrouw (gerecht) op 8 oktober 1796 te Franeker op 38-jarige leeftijd


Mincke Fokeles is doopgetuige van Fokele Antonius Jorritsma op vrijdag 11 augustus 1786 te Sneek. 
Mincke Fokeles (I257)
 
390 Huishoudster wonende te Tjerkwerd Bouwer, Agatha Hessels (I394)
 
391 Huite Hoyte Klazes (I223)
 
392 Huwelijksakte 17 Gezin F253
 
393 Huwelijksakte AEngwirden, 1818
Man : Jozef Jans Bergsma, oud 32 jaar, geboren te Terband
Ouders: Jan Antoon Bergsma en Zwaantje Josefs
Vrouw : Korneliske Pieters Nijker, oud 22 jaar, geboren te Luinjeberd
Ouders: Pieter Kornelis Nijker en Puy Uilkes
Datum : 25 oktober 1818, akte nr. 16 
Gezin F300
 
394 Huwelijksakte Bolsward, 1910
Man: Douwe van den Berg
Vrouw: Sytske Siemonsma
Datum: 7 mei 1910, akte nr. 13 
Gezin F3
 
395 Huwelijksakte Bolsward, 1910
Man : Jan van den Berg, oud 26 jaar, geboren te Westhem, gemeente
Wymbritseradeel
Ouders: Sjoerd van den Berg en Janneke Gerritsma
Vrouw : Lolkje van der Zee, oud 25 jaar, geboren te Bolsward
Ouders: Sybren van der Zee en Aaltje Pijler
Datum : 7 mei 1910, akte nr. 10 
Gezin F417
 
396 Huwelijksakte Bolsward, 1915
Man: Hessel Siemensma
Vrouw: Geeske van der Werf
Datum: 15 mei 1915, akte nr. 11 
Gezin F39
 
397 Huwelijksakte Dantumadeel, 1888 Man : Willem Zijlstra, oud 22 jaar, geboren te Dokkum Ouders: Klaas Zijlstra en Reitje Bijlsma Vrouw : Geertje Veenstra, oud 21 jaar, geboren te Kollumerzwaag, gemeente Kollumerland c.a. Ouders: JohannesWi llems Veenstra en Antje Johannes Oegema Datum : 22 december 1888, akte nr. 62 Gezin F385
 
398 Huwelijksakte Doniawerstal, 1848
Man: Romke Piers Huitema
Vrouw: Klaaske Sakes Agricola
Datum: 11 februari 1848, akte nr. 4 
Gezin F7
 
399 Huwelijksakte Franeker, 1847
Man: Jacobus van der Meer
Vrouw: Harmina Kamsma
Datum: 25 april 1847, akte nr. 9 
Gezin F20
 
400 Huwelijksakte Franeker, 1852
Man: Jan Dijkstra
Vrouw: Eke Grijpma
Datum: 16 mei 1852, akte nr. 12 
Gezin F29
 
401 Huwelijksakte Franeker, 1880
Man: Jacob van der Meer
Vrouw: Beitske de Jong
Datum: 9 mei 1880, akte nr. 16 
Gezin F18
 
402 Huwelijksakte Franeker, 1913
Man: Jan Dijkstra
Vrouw: Wilhelmina van der Meer
Datum: 27 mei 1913, akte nr. 37 
Gezin F17
 
403 Huwelijksakte Franeker, 1914
Bruidegom: Gerrit Dijkstra, oud 25 jaar, geboren te Franeker
Vader: Josef Dijkstra
Moeder: Geertje Hankel
Bruid: Helena Lolkema, oud 22 jaar, geboren te Westhem, gemeente Wymbritseradeel
Vader: Rein Lolkema
Moeder: Theresia Potma
Datum: 5 mei 1914, akte nr. 13 
Gezin F392
 
404 Huwelijksakte Franeker, 1914
Man : Ate Dijkstra, oud 23 jaar, geboren te Franeker
Ouders: Josef Dijkstra en Geertje Hankel
Vrouw : Catharina Hergaarden, oud 21 jaar, geboren te Franeker
Ouders: Nicolaas Hergaarden en Agatha Rijpstra
Datum : 26 mei 1914, akte nr. 25 
Gezin F394
 
405 Huwelijksakte Franekeradeel, 1841
Man: Gerrit Lourens Hankel, oud 28 jaar, geboren te
Bolsward
Ouders: Lourens Joostes Hankel en Ympkjen Gerrits van
Vellinga
Vrouw: Petronella Ates Kamsma, oud 25 jaar, geboren te
Dronrijp, gemeente Menaldumadeel
Ouders: Ate Ypes Kamsma en Geertje Johannes
Datum: 29 mei 1841, akte nr. 27 
Gezin F26
 
406 Huwelijksakte Harlingen, 1882
Man: Joseph Dijkstra
Vrouw: Geertje Hankel
Datum: 18 mei 1882, akte nr. 21 
Gezin F25
 
407 Huwelijksakte Leeuwarden, 1838
Man: Sjoerd Sybrens Hoekstra
Vrouw: Gatske Foppes Visser
Datum: 7 januari 1838, akte nr. 1 
Gezin F297
 
408 Huwelijksakte Leeuwarden, 1838 Gezin F297
 
409 Huwelijksakte Leeuwarden, 1870
Man: Ype Dijkstra
Vrouw: Johanna Plaat
Datum: 21 augustus 1870, akte nr. 173 
Gezin F41
 
410 Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1832
Man: Sjoerd Sybrens Hoekstra, oud 25 jaar, geboren te Oosterwierum, Baarderadeel
Ouders: Sybren Sjoerds Hoekstra en Sjuwke Andries Koopmans
Vrouw: Fettje Jans Dijkstra, oud 17 jaar, geboren te Goutum
Ouders: Jan Doedes Dijkstra en Antje Tjallings van der Meulen
Datum: 2 juni 1832, akte nr. 27 
Gezin F258
 
411 Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1846
Man: Sjoerd Sybrens Hoekstra, oud 39 jaar, geboren te Oosterwierum, Baarderadeel
Ouders: Sybren Sjoerds Hoekstra en Sjuwke Andries Koopmans
Vrouw: Fronica Jozefs Bergsma, oud 26 jaar, geboren te Luinjeberd, AEngwirden
Ouders: Jozef Jans Bergsma en Kornelia Pieters Nijker
Datum: 9 mei 1846, akte nr. 18
 
Gezin F299
 
412 Huwelijksakte Sneek, 1830
Man: Laurentius Joostes Hankel
Vrouw: Joanna Jans Ferwerda
Datum: 25 juli 1830, akte nr. 42 
Gezin F42
 
413 Huwelijksakte Wonseradeel, 1866
Man : Ruurd van den Berg, oud 29 jaar, geboren te Parrega
Ouders: Douwe Ruurds van den Berg en Froukje Sjoerds Obbema
Vrouw : Marijke Veltman, oud 35 jaar, geboren te Westhem, gemeente
Wymbritseradeel
Ouders: Bauke Pieters Veltman en Teetsche Fokkes Flapper
Datum : 19 mei 1866, akte nr. 61 
Gezin F359
 
414 Huwelijksakte Wonseradeel, 1878
Man: Douwe van den Berg
Vrouw: Ytje Huitema
Datum: 18 mei 1878, akte nr. 58
Gehuwd te Makkum ? Bron:FamilySearch International Genealogical Index v5.0 
Gezin F5
 
415 Huwelijksakte Wonseradeel, 1901
Man : Douwe Teerenstra, oud 23 jaar, geboren te Wolsum, gemeente
Wymbritseradeel
Ouders: Romke Teerenstra en Otje Adema
Vrouw : Froukje van den Berg, oud 22 jaar, geboren te Exmorra
Ouders: Douwe van den Berg en Ytje Huitema
Datum : 1 juni 1901, akte nr. 76 
Gezin F453
 
416 Huwelijksakte Wonseradeel, 1915
Man: Age van Dijk
Vrouw: Baukje Siemonsma
Datum: 15 mei 1915, akte nr. 26 
Gezin F40
 
417 Huwelijksakte Workum, 1902 Man : Christiaan de Vreeze, oud 31 jaar, geboren te Hindeloopen Ouders: Lourentius Gerrits de Vreeze en Christina de Vreeze Vrouw : Agatha Hoekstra, oud 27 jaar, geboren te Bolsward Ouders: Johannes Hoekstra en Marijke Jorritsma Datum : 31 mei 1902, akte nr. 23 Gezin F400
 
418 Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1811
Man: Pier Romkes
Vrouw: Ytje Ages
Datum: 28 augustus 1811, akte nr. 25 
Gezin F63
 
419 Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1878 Man: Sjoerd van den Berg Vrouw: Janneke Gerritsma Datum: 7 september 1878, akte nr. 91 Gezin F360
 
420 Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1884
Man: Pieter Siemensma = ( Petrus Siemonsma ? )
Vrouw: Antje Bouwer
Datum: 24 mei 1884, akte nr. 52 
Gezin F4
 
421 Huwelijksregister 1894, archiefnummer 30-13, Burgerlijke Stand Franekeradeel - Tresoar, inventarisnummer 2019, aktenummer 16
Gemeente: Franekeradeel
Periode: 1894 
Gezin F458
 
422 In 1625 lenen Halbe en Trijn 300 gg. van schoonzuster Foock die toen al weduwe was. Trijn is in 1640, dan zelf weduwe, met Foock nog medebruiker van stem 15 in Wartena. Halbe Willems (I836)
 
423 In 1640 zijn Taco Wybrants en vrouw en Foock Doedes eigenaars van stem 15 in Wartena.
Foock en haar schoonzuster Trijn Halbes, weduwe, zijn dan bruikers.
Op 16 April 1658 worden de goederen die Foock had nagelaten beschreven en verdeeld onder de vier ergenamen die elk recht hebben op 112 gg. -19-10 
Foock Yfs (I838)
 
424 In 1675 verklaart Lammert als man van Geertie dat Baucke Doedes hun het erfdeel van grootmoeder Foock Yffs had uitbetaald.

gehuwd met Lammert Hylckes on 14 Dec 1674 in Idaarderadeel. 
Geertie Willems (I847)
 
425 In 1708 en vervolgens t/m 1728 meier van stem 13 te Hempens ("Hiddema en Gouma"86 pondematen) Erft in 1710 30 Carolieguldens van Jentje Hettes'weduwe. In 1699 en 1700 verwikkeld in proces met Gatze Bokkes, die zijn minderjarige dochterP ytje van "verbale injurie"beschuldigt. Getuigt in 1717 voor het Hof van Friesland tussen een van zijn landeigenaren en dienst schuldeiser Oege Hettes (I525)
 
426 In 1811 nam hij de naam "van den Berg"aan.
Zie akte 
( van den Berg in 1811), Ruurd Jans (I25)
 
427 in 1812 oud 48 jaar arbeider wonende Huizum 130 Frerik Doedes (I434)
 
428 In 1873 was zij Wed. en boerin te Oosterend. van der Weide, Sytske Jacobs (I468)
 
429 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I306)
 
430 in ondertrouw gegaan op 20 april 1754. - Galileeërkerk - Gezin F316
 
431 in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 24 september 1752.
getrouwd in Leeuwarden rk-Statie Breedstraat.
(getuigen waren Piter Hansen en Claes Gerbens), 
Gezin F315
 
432 in overl. akte 2 jaar en 5 maanden. Geen geboortedatum kunnen vinden Dijkstra, Johannes Doedes (I456)
 
433 in Wartena woont Yf Jacobs een redelijk welgesteld boer met een huisgezin van 5 personen boven de 12 jaar. Yf (Ief ) Jacobs (I852)
 
434 in zijn overlijdensakte staan als ouders genoemd Doede Dijkstra en Lolkje Dijkstra Frerik Doedes (I434)
 
435 Ingeent koepokken 15-7-1882 Yntema, Sjouke Johannes (I1100)
 
436 Irnsum Nr. 51 Jeltje Pieters (I382)
 
437 Ivo Yve Doedes (I432)
 
438 Iwe Yf Doedes (I832)
 
439 Janke Ivis (BOEKEMA) was born in 1764.
Diverse malen doopgetuige van neefjes en nichtjes. Maar gezien haar geboortedatum (1764) is ze wel 'n dochter van Ivo Doedes?
Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens, 1729
DTB nr: 432, 1715 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 januari 1729, Warga
Man: Anne Klases, Warga
Vrouw: Janke Ieuwes, Warga Deze Janke zou rond 1710 geboren zijn. 
Janke Yves (I827)
 
440 Johanna had eerder een relatie met N.N..
bij dit huwelijk worden de drie kinderen erkend) (akte 173), en krijgen de naam Dijkstra. 
Plaat, Johanna Jacoba (I115)
 
441 Johannes is getrouwd op 15 mei 1819 (akte 11), op 22-jarige leeftijd met N.N.. Gezin F343
 
442 jong overleden . Hoogstwaarschijnlijk vóór 1795. Joseph Johannes (I373)
 
443 Jong overleden d.d. ?? Sjurtje Ruurds (I385)
 
444 jong overleden in het jaar ...... Jeltje Ruurds (I386)
 
445 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I175)
 
446 Joseph Johannes Joost Jans (I68)
 
447 Julia is later getrouwd te Franeker op 28 december 1945, op 46-jarige leeftijd met Anne Hettinga (50 jaar oud), geboren te Nijega HO op 20 oktober 1895, overleden te Franeker op 16 maart 1970, 74 jaar oud. Anne is eerder getrouwd te Bolsward op2 7 augustus 1923, op 27-jarige leeftijd met Akke v.d. Vleugel (27 jaar oud), geboren te Bolsward op 7 juni 1896, overleden te Leeuwarden op 23 maart 1945, begraven te Franeker, 48 jaar oud. Gezin F461
 
448 Kanker Zijlstra, Johanna (I684)
 
449 kapper / schoenmaker.te Tzum van der Meer, Johannes (I157)
 
450 Kastenmaker v.d. Broek, Johannes Hendricus (I591)
 
451 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F498
 
452 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F501
 
453 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F497
 
454 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F505
 
455 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F499
 
456 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F496
 
457 Kerkelijk huwelijk: 16 mei 1944 in de st. Vituskerk te Blauwhuis Gezin F495
 
458 kerkelijk huwelijk: Bonifaciuskerk op 4 juni 1918 Gezin F311
 
459 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F312
 
460 Kind(eren):

Eling Sjoekes Homminga 1872-1902
Douwe Homminga 1873-1947
Sybe Homminga 1875-1955
Frans Homminga 1878-1934
Akke Homminga 1880-1959
Ruurd Homminga 1883-1961
Froukje Homminga 1886-1932 
Gezin F249
 
461 Kind(eren):

Suzanna Cecilia Rurenga 1882-1971 Tree
Martinus Antonius Rurenga 1884-1967 Tree
Cecilia Catharina Rurenga 1885-1889
Frederikus Rurenga 1887-1963 Tree
Lambertus Johannes Rurenga 1890-1892
N.n. Rurenga 1892-1892
Lambertus Johannes Rurenga 1893-1972 Tree 
Gezin F355
 
462 Kind(eren):

Wilhelmina Zwennis 1896-????
Johanna Zwennis 1898-1989
Hendrika Christina Zwennis 1899-????
Berbera Maria Zwennis 1901-
Johannes Zwennis 1903-
Frederika Wilhelmina Zwennis 1905- 
Gezin F95
 
463 Kinderen

Sietske Cecilia Teernstra 1907-2001
Evert Teernstra 1909-1972
Agatha Teernstra 1912-2002
Tjitske Teernstra ????-1923 
Gezin F97
 
464 Kinderen uit dit huwelijk

Haring Gorrits Obbema 1801-1801
Douwe Gorrits Obbema 1802-1854
Haring Gorrits Obbema 1804-1804
Haring Gorrits Obbema 1806-1834
Grietje Gorrits Obbema 1807-1807
Jeltje Gorris Obbema 1808-1828 
Gezin F210
 
465 Kinderen uit dit huwelijk

Ymkje Pieters Hankel 1848-????
Bote Pieters Hankel 1850-1895
Harmke Pieters Hankel 1852-1923
Baukje Pieters Hankel 1854-1940
Johanna Pieters Hankel 1857-1933 
Gezin F44
 
466 Kinderen uit dit huwelijk:

Baukje de Bruin 1897-1983
Hielkje de Bruin 1900-1978
Regina de Bruin 1902-1971
Hieltje de Bruin 1903-1941 
Gezin F35
 
467 Kinderen uit dit huwelijk:

(Levenloos) Teerenstra 1904-1904
(Levenloos) Teerenstra 1908-1908
IJda Clasina Coesarina Teerenstra 1911-1982
Romke Caesar Teerenstra 1913-1975 
Gezin F453
 
468 Kinderen uit dit huwelijk:

Douwe Bergsma 1906-1989
Ytje Bergsma 1910-2006
Tjalling Bergsma 1917-1989
Melis Bergsma 1905-1977
Wiebe Bergsma 1908-1994 
Gezin F357
 
469 Kinderen uit dit huwelijk:

Tabe Jorritsma 1890-1955
Johannes Jorritsma 1885-????
Hiltje Jorritsma 1886-1918 
Gezin F494
 
470 Kinderen uit dit huwelijk:

Yette Flapper 1858-????
Marijke Flapper 1860-1941
Yntje Flapper 1862-1862
Elisabeth Flapper 1866-1946 
Gezin F98
 
471 Kinderen uit dit huwelijl:

Johannes Theodorus Overeem 1875-1930
Susanna Alijda Overeem 1877-1877
Henri Albertus Overeem 1879-1955
Jacobus Josephus Overeem 1886-1955
 
Gezin F72
 
472 Kinderen:
Susanna Cecilia de Jong 1868-1930
Johannes Cornelis de Jong 1869-1891
Adam Theodorus de Jong 1870-1939
Frederik Johannes de Jong 1873-1873
Frederik de Jong 1875-1886
Arue de Jong 1877-1949

Johannes woont op M132 (Noordvliet)
de moeder is bij dit huwelijk aanwezig en tekent S. Ruidinga
familieadvertentie Leeuwarden d.d.22-5-1907:
40-jarige echtvereeniging van Johannes de Jong en Boukje Ruringa.
Uit naam der kinderen, behuwd- en kleinkinderen. 
Gezin F354
 
473 Kleermaker en koopman. De Jong, Johannes (I597)
 
474 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I1146)
 
475 Koopman in groenten Cornelisse, Petrus (I1292)
 
476 Koopman te Westhem Dooper, Gosse (I1256)
 
477 Kostuumnaaister van der Zee, Lolkje (I760)
 
478 Kruideniersbediende Gezin F515
 
479 Laatste woonplaats: Verzorgingshuis aan de Laan van Meerdervoort Den Haag Wagner, Anthonius Wilhelmus Everardus (I1103)
 
480 Laatste woonplaats: Verzorgingshuis aan de Laan van Meerdervoort Den Haag de Graaf, Dorothea Suzanna (I1285)
 
481 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F206
 
482 Landarbeider Terpstra, Hessel Johannes (I399)
 
483 landbouwer te NieuwerAmstel Bergsma, Jozef Jans (I487)
 
484 landbouwer, melktapper, logementshouder en koemelker - (4-3-1864 Notaris Albara Inv. Tresoar 078087 nr. 56 huur Deinum E. 374 2 bunder, 16 roeden, 20 el land gehuurd van Ritske Tjeerds Velstra, landbouwer te Jelsum, gehuurd samen metz wager F Frans Sjoukes Dijkstra, herbergier te Leeuwarden voor f. 280,50 per jaar) (Dit gezin heeft een boerespulsje te Deinum(Schenkeschans) gehad.In 1877 is door blikseminslag brand ontstaan. Moeder is toen met de kinderen aan de hand innoodweer llangngs de Harlingertrekweg naar de stad Leeuwarden gegaan en heeft onderdak gevonden bij haar broer. Deze deed later zijn logement *Lands Welvaren* Wirdumerdijk 32, Leeuwarden aan zijn zuster en zwager over. Johannes Yntema had ookverhuur van pa ard en wagen, stalling enz. Laatste jaren van hun leven woonden zij in de buurt van de watertoren (Klanderijstraten). Johannes had toen nog enige verdiensten uit het verkopen van room (voor de koffie) aan beter gesitueerden,wonende Harlingerstra atweg enz.(25-5-1863 uit Franeker in Huizum, 2-11-1876 van Huizum nr. 87 naar Deinum. 22-5-1877 uit Deinum naar Leeuwarden 24-5-1884 uit Leeuwarden naar Huizum. Op 21-5-1905 naar Klanderijdwarsstraat W.5) Yntema, Johannes Everts (I506)
 
485 Leent in 1683 van haar vader 340 Carolieguldens en in 1685 100 Carolieguldens van de curator over Pieter Doedes'wezen) (getuigt in 1720 voor het Hof van Friesland inzake erfenis van zuster Wapkje Dieuwke Jentjes (I528)
 
486 Leeuwarden rk-Statie Breedstraat
doopgetuige was Anna Jans. 
Antje Tjallings (I374)
 
487 Leeuwarden rk-statie Nieuwstad
(doopgetuige was Anna Doedes 
Anna Johannes (I372)
 
488 Leeuwarden rk-statie Nieuwstad (rk) Getuigen waren Petronella Reynders en Anna Lucassen. Gezin F252
 
489 Leeuwarden, doopjaar 1788 Leeuwarden, Doop R.K. par. Nieuwestad 1692-1812 DTB: 1017 Dopeling: Dodo Gedoopt op 2 juli 1788 in Leeuwarden Zoon van Joannis Doedes en Anna Joostes Opm.: Doopgetuige is Tietje Yves Dijkstra, Doede Johannes (I370)
 
490 Leeuwarderadeel, doopjaar 1757 Wijtgaard, Doop R.K. par. 1736-1812 DTB: 485 Dopeling: Joannis Gedoopt op 20 april 1757 in Wijtgaard Zoon van Doede Yves(=Eeuwes) en Lolletie Ientjes Opm.: getuige is Tetie Alberts .
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: JOHANNES Vader : DOEDE ..... Moeder : ..... IENTES 
Johannes Doedes (I359)
 
491 Leeuwarderadeel, geboortejaar 1751, doopjaar 1751 Wijtgaard, Doop R.K. par. 1736-1812 DTB: 485 Dopeling: Antjen Geboren op 20 februari 1751 Gedoopt op 21 februari 1751 in Wijtgaard Dochter van Doede Yves(=Eeuwes) en Loltje IentjesGestand aardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: ANTJE Vader : DOEDE ..... Moeder : LOLKJE IENTES Antje Doedes (I490)
 
492 Leeuwarderadeel, geboortejaar 1754, doopjaar 1754 Wijtgaard, Doop R.K. par. 1736-1812 DTB: 485 Dopeling: Jantjen Geboren op 5 maart 1754 Gedoopt op 6 maart 1754 in Wijtgaard Kind van Doede Yves(=Eeuwes) en Lolke Jantjens Opm.:Doopgetuige is Haye Yvis .
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: JENTJE of JANKE Vader : DOEDE ..... Moeder : LOLKJE JENTJES 
Jantjen Doedes (I491)
 
493 Leeuwarderadeel, geboortejaar 1764, doopjaar 1764 Wijtgaard, Doop R.K. par. 1736-1812 DTB: 485 Dopeling: Frerik Geboren op 2 september 1764 in Goutum Gedoopt op 3 september 1764 in Wijtgaard Zoon van Doede Yves(=Eeuwes) en Loltje Jentjes Opm.: Doopgetuige is Janke Yvis Frerik Doedes (I434)
 
494 Levenloos geboren van den Berg (I15)
 
495 Levenloos geboren van den Berg (I16)
 
496 Levenloos geboren van den Berg (I17)
 
497 Levenloos geboren Hoeben (I687)
 
498 Levenloos geboren Bouwer (I815)
 
499 Levenloos geboren Dijkstra (I876)
 
500 Levenloos geboren Dijkstra (I877)
 
501 Levenloos geboren Brinksma (I935)
 
502 Lidmatenboek nh Goutum/Swichum 5-9-1733 met attestatie van Hempens Teeke Heeres (de Hingxt) en vrouw Okjen Oeges) (Stemcohieren Hempens 1728: Teeke Heeres is eigenaar en meier van boerderij (stem 5), Hette Oeges (broer van Okjen?) is in1 728 meier van Hempens stem 6,8,9,) (Here Lieuwes is in 1698 en 1728 meier van Hempens stem 9 en waarschijnlijk de vader van Teeke (Hun zoon Heere Takes wordt op 19 jarige leeftijd gedoopt. Moeder A-catholica. Vader ? Zuster van hem AgathaHeeres zou DDG geweest zijn. Doopsgezind? Haar kinderen worden ook rk gedoopt. ) (lidmatenboek nh Goutum/Swichum 5-9-1733 met attestatie van Hempens: Teeke Heeres (de Hingxt) en vrouw Okjen Oeges) (Stemcohieren Hempens 1728 Teeke Heeres eigenaaren meie r van boerderij (stem 5) Hette Oeges (broer van Okjen?) is in 1728 meier van Hempens stemmen 6,8,9).(Here Lieuwes is in 1698 en 1728 meier van Hempens stem 9 en waarschijnlijk de vader van Teeke) (Hun zoon Heere Takes wordt op 19 jarigeleeftijd gedoopt. Moeder Acatholica. Vader ? Zuster van hem Agatha Heeres zou DG geweest zijn. Doopsgezind? Haar kinderen worden ook rk gedoopt. ) (in 1740 en 1741 huisman te Hempens, leent dan enige koeien "om de melk" van zijn broer LieuweHeeres. In 1 741 wordt hem de huur van een zate op het Houtumer land opgezegd door zijn zwagers Hette en Tjerk Oeges. Woont 1744 in Huizum, is in 1749 arbeider te Suawoude, woont daarna tot 1761 beurtelings daar of in Tietjerk, in samenhang metzijn zoon Piet er. Geschil over geleverde distillaten in 1756. Vanaf 1761 in Wartena Teeke Heeres (I523)
 
503 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I626)
 
504 Medisch Centrum Leeuwarden Pietersma, Nicole (I627)
 
505 Meer informatie over de ouders van Klaske :
zie de stamboomonderzoek van van Theodorus Josef Huitema 
Agricola, Klaske Sakes (I20)
 
506 melktapper, boer en koemelker Overdijk, Bernardus Tymens (I480)
 
507 Memories van Successie, kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1821
Jan Doedes Dijkstra, overleden op 23 juli 1821, te Goutum
landbouwer; vader van Doede, idem Leeuwarden, Joseph, arbeider Huizum, Antje en minderjarige Lolkje en Fetje Jans Dijkstra (voogd is Sybren Sjoerds Hoekstra, landbouwer).
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Bron:
Memories van successie 1818-1927, toegangsnr 42, inventarisnr 11008, dagregisternr 403 
Johannes Doedes (I359)
 
508 Merk op dat Douwe en Froukje dag op dag in 1958 overlijden .
Ze worden samen dezelfde dag in Alphen a/d/ Rijn begraven 
van den Berg, Froukje (I228)
 
509 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I165)
 
510 Minuut-akten 1885
archiefnummer 26, inventarisnummer 045034, aktenummer 00011
Gemeente: Opsterland
Periode: 1885
Notaris: Everhardus Johanneszoon Heringa
Kantoor: Gorredijk II
Verkoper
Janke Hendriks van der Meulen wonende te Gorredijk

Diversen: weduwe van Jacob Hendriks Feenstra, en anderen
Koper
Abele Jans Dijksma wonende te Wijnjeterp

Diversen:
Ligging vastgoed: Wijnjeterp
Bedrag: koopsom fl. 550
een huis en bakkerij etc.
 
Dijksma, Abele (Jans) (I628)
 
511 Moeder bruidegom ook vermeld als "Sietske Ypes Zwart" Gezin F29
 
512 Molenaarsknecht. wonende te Leeuwarden Grachtswal U 63 - geen militaire dienst wegens lichaamsgebreken. Dijkstra, Christiaan (I561)
 
513 Molenaarsknegt. Antoon Hendriks (I443)
 
514 Naaister van den Berg, Klaaske (I229)
 
515 Nam in 1811 de naam Bouwer aan. Bouwer, Huite Filippus (I39)
 
516 Nationaal Ereveld Loenen
Vak/rij/nummer E 868

Oorlogsslachtoffer
De Oorlogsgravenstichting registreert in haar database zowel ‘oorlogsslachtoffers’ als ‘slachtoffers van de oorlog’.

Oorlogsslachtoffers zijn volgens onze definitie burgers en militairen die in de strijd met de vijand of door hun handelingen of houding tegenover de vijand het leven hebben verloren. Ook mensen die tijdens de door de vijand opgelegde internering of vervolging overleden zijn, rekenen we hiertoe.

Mensen die zijn omgekomen door oorlogsgeweld zoals een beschieting of bombardement, maar ook de mensen die de oorlog overleefd hebben en hun ervaringen altijd met zich hebben meegedragen omschrijven wij als ‘slachtoffer van de oorlog’. 
Dijkstra, Jozeph (I797)
 
517 Ned. hervormd Jelle Douwes (I416)
 
518 Ned. hervormd Kramer, Aaltje Willems (I417)
 
519 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I623)
 
520 Ned. Hervormd Gezin F279
 
521 Ned. Hervormd - (DTB 425) Gezin F275
 
522 Ned. hervormd. Tjalling Douwes (I413)
 
523 Ned. Hervormd. Pijtter Douwes (I414)
 
524 Ned. Hervormd. Okjen Oeges (I524)
 
525 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I617)
 
526 Ned. Hervormd. Gezin F317
 
527 Nederlands Hervormd gedoopt. Sjuwke Douwes (I26)
 
528 NH Lidmaat Giekerk in 1659 woonde daar tenminste tot 1668. In 1693 curator over Tjerk Oeges, zoon van stiefdcohter Pytje Tjerks. In 1698 boer om stem no. 16 te Suawoude (Oude Mieden). Was daar in 1700, niet meer in 1708. Willem Pieters (I532)
 
529 Niet gedoopt. Tjalling Jans (I409)
 
530 noemt zich in 1763 al BOEKEMA Sjieukje Yves (I495)
 
531 Ongehuwd Dijksma, Janke Olkes (I1148)
 
532 Ongehuwd. van beroep Koemelker Dijksma, Wiebe Olkes (I1147)
 
533 Ook: Doede Iewes en Doede Iefs Doede Yves (I368)
 
534 Ook: Ytje De Boer, IJtje Ages (I220)
 
535 Ook: Acke Teekes en Acke Okjen Oeges (I524)
 
536 Ook: Balbina, Ruurling, Ruurdenga Baukje Toons (I441)
 
537 Ook: De Hinxt ? Jentje Rinzes (I540)
 
538 Ook: Gerrit (Obbema), Gorrit Douwes (I97)
 
539 Ook: Ietje Siemens Yda Sijmons (I94)
 
540 Ook: Lolletie Jenties, Loltje Ientjes en Lolkje Heins Lolke Jentjies (I369)
 
541 Ook: Ruertje Ipis Ruurdje Ypes (I466)
 
542 Ook: Sjeuke en Sjoeke Sieuwke Gerbens (I576)
 
543 Ook: Sjuertje en of Sjoertje Sjoertie Ruerds (I384)
 
544 Ook: Theopistis Tjepke Ruurts (I421)
 
545 Ook: Tiallinck Auckes Tjalling Aukes (I465)
 
546 op formulier Nationale Militie staat geboortedatum 8-12-1801 Sjouke Franzes (I467)
 
547 op het bidprentje staat Haukje. van der Meer, Haukje Jacobs (I159)
 
548 op het RK gedeelte van de Algemene Begraafplaats de Haan, Oeke Simkes (I875)
 
549 op ongeveer 71-jarige leeftijd Gezin F323
 
550 overl. aangifte door schoonzoon Servaas Duterloo 43 jr. pakhuisknecht en Freerk Dijkstra 27 jr. pottenbakker van der Meer, Tjeerd Jans (I445)
 
551 overl.aangifte door broer Joost Jans Dijkstra 35 jr. en Siebren Piers Hoekstra 39 jr Dijkstra, Doede Johannes (I370)
 
552 Overleden "aan eene zenuwberoerte". (Obbema), Gorrit Douwes (I268)
 
553 Overleden in het kraambed. Huitema, Ytje (I8)
 
554 Overleden te Güstrow Duitsland in het stadsziekenhuis. Dijkstra, Jozeph (I797)
 
555 Overleden: 10-mrt-1927
Wonseradeel
Akte 10-03-1927, no. 38 
van den Berg, Sieuwke Douwes (I82)
 
556 overlijdensaangifte door Simon Benner "vader" van het gesticht voor rk oude mannen en vrouwen te leeuwarden Joost Jans (I68)
 
557 Overlijdensakte Bolsward, 1822
Aangiftedatum 19 november 1822, blad nr. 40
Joanna Cecilia Fredrikus Gleets, overleden 17 november 1822, oud 59
jaar, weduwe 
Gleets ( Glieds ), Johanna Cecilia Frederikus (I141)
 
558 Overlijdensakte Bolsward, 1824
Aangiftedatum 7 december 1824, blad nr. 48
Fredrik Lourens Hankel, overleden 5 december 1824, oud 6 maanden
zoon van Lourens Joostes Hankel en Ymkje Gerrits van Vellinga 
Hankel, Fredrik Lourens (I123)
 
559 Overlijdensakte Bolsward, 1833
Aangiftedatum 18 januari 1833, blad nr. 2
Gerrit Hilles van Vellinga, overleden 16 januari 1833, oud 75 jaar,
gehuwd 
(van) Vellinga, Gerrit Hilles (I145)
 
560 Overlijdensakte Bolsward, 1931
Aangiftedatum 22 oktober 1931, akte nr. 94
Janneke Gerritsma, vrouw, overleden 21 oktober 1931
Oud 76 jaar, weduwe
Dochter van Jacob Gerritsma 
Gerritsma, Janneke Jacobs (I608)
 
561 Overlijdensakte Bolsward, 1938
Aangiftedatum 23 juni 1938, akte nr. 29
Antje Bouwer, overleden 22 juni 1938, oud 79 jaar, weduwe
dochter van Hessel Bouwer 
Bouwer, Antje Hessels (I6)
 
562 Overlijdensakte Franeker, 1817
Aangiftedatum 28 november 1817, blad nr. 25
Douwe Fokeles Obbema, overleden 28 november 1817, oud 70 jaar,
weduwnaar 
Douwe Fokeles (I89)
 
563 Overlijdensakte Franeker, 1828
Aangiftedatum 8 april 1828, blad nr. 9
Sjoerd Douwes Obbema, overleden 5 april 1828, oud 40 jaar, gehuwd 
(Obbema), Sjoerd Douwes (I23)
 
564 Overlijdensakte Franeker, 1835
Aangiftedatum 10 augustus 1835, blad nr. 24
Paulus Douwes Obbema, overleden 8 augustus 1835, oud 51 jaar, gehuwd 
(Obbema), Paulus Douwes (I98)
 
565 Overlijdensakte Franeker, 1874
Aangiftedatum 14 september 1874, akte nr. 149
Jacobus van der Meer, overleden 13 september 1874, oud 56 jaar, gehuwd 
van der Meer, Jacob (I47)
 
566 Overlijdensakte Franeker, 1874
Aangiftedatum 19 december 1874, akte nr. 228
Harmina Ates Kamsma, overleden 18 december 1874, oud 55 jaar, weduwe 
Kamsma, Harmina Ates (I48)
 
567 Overlijdensakte Franeker, 1893
Aangiftedatum 27 december 1893, akte nr. 173
Jan Dijkstra, overleden 25 december 1893, oud 71 jaar, weduwnaar 
Dijkstra, Jan (Joseph) (I64)
 
568 Overlijdensakte Franeker, 1913
Aangiftedatum 27 februari 1913, akte nr. 30
Joseph Dijkstra, overleden 26 februari 1913, oud 58 jaar, gehuwd 
Dijkstra, Jozef Jan (I56)
 
569 Overlijdensakte Franeker, 1913
Aangiftedatum 3 juni 1913, akte nr. 74
Geertje Hankel, overleden 3 juni 1913, oud 58 jaar, weduwe 
Hankel, Geertruida (I57)
 
570 Overlijdensakte Franeker, 1916
Aangiftedatum 20 november 1916, akte nr. 128
Beitske de Jong, overleden 19 november 1916, oud 43 jaar, gehuwd 
De Jong, Beitske (I43)
 
571 Overlijdensakte Franeker, 1924
Aangiftedatum 11 september 1924, akte nr. 65
Jan Dijkstra, overleden 11 september 1924, oud 39 jaar, gehuwd 
Dijkstra, Jan (Jozef) (I42)
 
572 Overlijdensakte Franeker, 1929
Aangiftedatum 23 december 1929, akte nr. 122
Jacob van der Meer, overleden 21 december 1929, oud 77 jaar, weduwnaar 
van der Meer, Jacob (I44)
 
573 Overlijdensakte Franeker, 1942
Aangiftedatum 17 april 1942, akte nr. 58
Semke Dijkstra, overleden 16 april 1942, 49 jaar, man
Gehuwd 
Dijkstra, Simke (I887)
 
574 Overlijdensakte Franekeradeel, 1848
Aangiftedatum 16 februari 1848, blad nr. 11
Lourens Gerrits Hankel, overleden 14 februari 1848, oud 2 jaar 
Hankel, Lourens Gerrits (I126)
 
575 Overlijdensakte Hennaarderadeel, 1875
Aangiftedatum 9 april 1875, blad nr. 14
Grietje Sipkes Westra, overleden 9 april 1875, oud 84 jaar, weduwe
Totaal 6 kinderen. Allen geboren te Franeker. 
Westra, Grietje Sipkes (I24)
 
576 Overlijdensakte Leeuwarden, 1827
Aangiftedatum 4 april 1827, akte nr. 182
Ype Dijkstra, overleden 2 april 1827, oud 12 dagen 
Dijkstra, Ype (I112)
 
577 Overlijdensakte Leeuwarden, 1900
Aangiftedatum 24 januari 1900, akte nr. 53
Ype Dijkstra, overleden 23 januari 1900, oud 71 jaar, gehuwd
Zoon van Joost Jans Dijkstra en Sytske Ypes Swart 
Dijkstra, Ype (I113)
 
578 Overlijdensakte Leeuwarden, 1903
Aangiftedatum 23 maart 1903, akte nr. 161
Freerk Dijkstra, man, overleden 23 maart 1903
Oud 67 jaar, weduwnaar
Zoon van Sjoukje Doedes Dijkstra 
Dijkstra, Freerk Doedes (I553)
 
579 Overlijdensakte Leeuwarden, 1913
Aangiftedatum 10 januari 1913, akte nr. 18
Gepke Dijkstra, overleden 9 januari 1913, oud 80 jaar, gehuwd
Dochter van Joost Jans Dijkstra en Sytske Ypes Swart


!Begraafboek R.K. Begraafplaats Leeuwarden: G. van Hottinga-Dijkstra Afdeling:
3 Regel: M Nummer: 2 Overlijdens- of begraafdatum: 15 januari 1913 Leeftijd: 80 
Dijkstra, Gerberdina (I114)
 
580 Overlijdensakte Leeuwarden, 1913
Aangiftedatum 14 januari 1913, akte nr. 27
Doetje Dijkstra, overleden 13 januari 1913, oud 79 jaar, gehuwd
Dochter van Joost Jans Dijkstra en Sytske Ypes Swart 
Dijkstra, Doetje (I116)
 
581 Overlijdensakte Leeuwarden, 1940
Aangiftedatum 8 juni 1940, akte nr. 446
Sjoerd Hoekstra, overleden 7 juni 1940, 79 jaar, man
Zoon van Sjoerd Hoekstra en Fronica Bergsma
Weduwnaar 
Hoekstra, Sjoerd (I975)
 
582 Overlijdensakte Leeuwarden, 1940
Aangiftedatum 8 juni 1940, akte nr. 446
Sjoerd Hoekstra, overleden 7 juni 1940, 79 jaar, man
Zoon van Sjoerd Hoekstra en Fronica Bergsma
Weduwnaar 
Hoekstra, Sjoerd (I975)
 
583 Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1821
Aangiftedatum 25 juli 1821, akte nr. 54
Jan Doedes Dijkstra, man, overleden 23 juli 1821
Oud 65 jaar, weduwnaar

(aangifte Doede Jans Dijkstra 33 jr. huisman te Leeuwarden en Joseph Jans Dijkstra 26 jr. arbeider Huizum) 
Johannes Doedes (I359)
 
584 Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1823
Aangiftedatum 26 april 1823, blad nr. 10
Ype Josephs Dijkstra, overleden 25 april 1823, oud 6 dagen 
Dijkstra, Ype Joseph (I110)
 
585 Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1836
Aangiftedatum 12 november 1836, blad nr. 30
Sytske Ypes Swart, overleden 11 november 1836, oud 41 jaar, gehuwd 
Sytske Ypes (I69)
 
586 Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1892
Aangiftedatum 17 november 1892, akte nr. 174
Fronica Bergsma, overleden 15 november 1892, 73 jaar, vrouw
Weduwe

Memories van Successie, kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1892
Fronica Josephs Bergsma, overleden op 15 november 1892 te Goutum
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
Bron: Memories van successie 1818-1927, toegangsnr 42, inventarisnr 11159, dagregisternr 2/8215 
Bergsma, Fronica Jozefs (I485)
 
587 Overlijdensakte Sloten, 1845
Aangiftedatum 14 november 1845, blad nr. 8 (suppl. nr. 2)
Willem Hanzes van Hottinga, overleden 14 november 1845, 77 jaar, man
Zoon van Hans Gerbens en Fetje
Weduwnaar 
van Hottinga, Willem Hanses (I581)
 
588 Overlijdensakte Wonseradeel, 1887
Aangiftedatum 11 mei 1887, akte nr. 88
Levenloos kind, geboren 9 mei 1887
zoon van Douwe van den Berg en Ytje Huitema 
van den Berg (I95)
 
589 Overlijdensakte Wonseradeel, 1887
Aangiftedatum 11 mei 1887, akte nr. 89
Ytje Huitema, overleden 9 mei 1887, oud 35 jaar, gehuwd 
Huitema, Ytje (I8)
 
590 Overlijdensakte Wonseradeel, 1905
Aangiftedatum 29 juli 1905, akte nr. 105
Douwe van den Berg, overleden 28 juli 1905, oud 54 jaar, weduwnaar
Op het bidprentje staat:
Geb. te Parrega op 5 mei 1851 Dit is 3 mei 1851 
van den Berg, Douwe (I7)
 
591 Overlijdensakte Wonseradeel, 1923
Aangiftedatum 5 februari 1923, akte nr. 12
Levenloos kind, geboren 3 februari 1923
kind van Douwe van den Berg en Sytske Siemonsma 
van den Berg (I15)
 
592 Overlijdensakte Wonseradeel, 1924
Aangiftedatum 29 oktober 1924, akte nr. 116
Levenloos kind, geboren 28 oktober 1924
kind van Douwe van den Berg en Sytske Siemonsma 
van den Berg (I16)
 
593 Overlijdensakte Wonseradeel, 1925
Aangiftedatum 9 december 1925, akte nr. 145
Levenloos kind, geboren 8 december 1925
kind van Douwe van den Berg en Sytske Siemonsma 
van den Berg (I17)
 
594 Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1826
Aangiftedatum 26 oktober 1826, akte nr. 363
Romke Huites Huitema, overleden 25 oktober 1826, oud 76 jaar,
weduwnaar 
Romke Huites ( Hoijtes ) (I221)
 
595 Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1851
Aangiftedatum 1 juli 1851, akte nr. 70
Pier Romkes Huitema, overleden 30 juni 1851, oud 5 maanden 
Huitema, Pier (I214)
 
596 Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1856
Aangiftedatum 30 januari 1856, akte nr. 16
Pier Huitema, overleden 15 januari 1856, oud 1 jaar
N.B. Overleden te Sneek 
Huitema, Pier Romkes (I215)
 
597 Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1858
Aangiftedatum 22 maart 1858, akte nr. 50
Sibbeltje Huitema, overleden 3 maart 1858, oud 1 jaar
N.B. Overleden te Sneek
------
Overlijdensakte Sneek, 1858
Aangiftedatum 3 maart 1858, blad nr. 10
Sibbeltje Huitema, overleden 3 maart 1858, oud 19 maanden 
Huitema, Sibbeltje Romkes (I216)
 
598 Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1883
Aangiftedatum 11 januari 1883, akte nr. 11
Klaaske Agricola, overleden 11 januari 1883, oud 69 jaar, gehuwd 
Agricola, Klaske Sakes (I20)
 
599 Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1918
Aangiftedatum 25 november 1918, akte nr. 182
Lolkje van der Zee, overleden 24 november 1918, 33 jaar, vrouw
Gehuwd 
van der Zee, Lolkje (I760)
 
600 Overlijdensboek rk Warga 23-10-1763 Yde Doedes Yve Doedes (I432)
 
601 Overlijdensregister 1872, Wymbritseradeel, Aktenummer A176 van den Berg, Froukje (I647)
 
602 Overlijdensregister 1873, Wymbritseradeel, Aktenummer A167 van den Berg, Froukje (I678)
 
603 Overlijdensregister 1875, Wymbritseradeel, Aktenummer A52 van den Berg, Froukje (I679)
 
604 Overlijdensregister 1877, Wymbritseradeel, Aktenummer A18 van den Berg, Katrinus Sjoerds (I681)
 
605 Overlijdensregister 1877, Wymbritseradeel, Aktenummer A219 De Boer, Minke Catharinus (I758)
 
606 Overlijdensregister 1945, archiefnummer 30-12, Burgerlijke Stand Franeker - Tresoar, inventarisnummer 3077, aktenummer 83
Gemeente: Franeker
Periode: 1945 
Veltman, Otte (I882)
 
607 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F151
 
608 pakhuisknecht, later glazenmaker, glaszetter, huisschilder, verver
Keizersgracht 50, Leeuwarden
uit bevolkingsreg; inwonende bij Johannes de Jong en zijn zus Baukje Ruidenga
Groote Kerkstraat 8, Leeuwarden
Zuiderplein 93, Leeuwarden
Achter Tulpenburg 16, Leeuwarden
Fabrieksteeg 58, Leeuwarden 
Rurenga, Joseph (I601)
 
609 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I309)
 
610 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I311)
 
611 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I310)
 
612 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I307)
 
613 Paulus was muzikant van beroep (Obbema), Paulus Douwes (I98)
 
614 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I246)
 
615 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I186)
 
616 Peter : Salomon Schrijver
Meter : Tiny Schrijver - Rütten 
van den Berg, Mirjam Petronella Maria (I185)
 
617 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I902)
 
618 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I176)
 
619 Peter en Meter : Joh. Jorritsma en Veronica Jorritsma - van den Berg van den Berg, Veronica Boudina (I178)
 
620 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I163)
 
621 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I177)
 
622 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I173)
 
623 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I269)
 
624 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I180)
 
625 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I182)
 
626 Peter en Meter: Joseph Dijkstra en Beatrix Dijkstra van den Berg, Wilhelmina Beatrix (I162)
 
627 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I179)
 
628 Petrus Hendriks (Hiemstra), Pieter Hendriks (I378)
 
629 Pieter Jorritsma was weduwnaar en vader van 6 kinderen.
Aleid was huishoudster van de pastoor tot haar huwelijk. 
Rolfes, Aleid (I728)
 
630 Pl. 3-A-61 De Jong, Johannes (I597)
 
631 pottenbakker. - Bij ondertrouw wonende L.95 Zuidvliet-Popttebakkerssteeg, daarna M. 261 =doorgaande steeg Noordvliet, oostzijde. In doopboek rk-statie Bonte Papesteeg wordt alleen de moeder Sjoukje Ruuring genoemd. "illeg"= onwettig .ge b.aangifte door vroedvrouw Mayke v.d. Kooy , erkend door moeder 27-5-1860 akte 73 Dijkstra, Freerk Doedes (I553)
 
632 Proveniersche in het Oude St. Anthony-Gasthuis Poelsma, Antje Taekes (I481)
 
633 Quotisatiekohieren 1749 Fokele Palses, Menaldumadeel
Plaats: Menaldum Omschrijving: boer
Aanslag: 80-14-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Menaldumadeel, fol. 2
Gestandaardiseerde naam: FOKELE PALS

----------------------------
Fokele Paulus , hieruit zal de lijn Obbema ontstaan. Naast deze tak Obbema is er een tak gevonden met de naam Obma, waarvan de naam later ook als Obbema werd geschreven. Of er een relatie is tussen beide takken, kon (nog) niet wordenvastgesteld . 
Fookle Paltzes (I93)
 
634 R.K. Burde Pieters (I431)
 
635 R.K. Begr.Pl. 3-H-3 Dijkstra, Catharina Sjoukes (I505)
 
636 R.K. Begr.Pl. 3-H-5 Yntema, Johannes Everts (I506)
 
637 R.K. Begr.Pl. 3-N.A.-B-1 Yntema, Evert Johannes (I509)
 
638 R.K. Begr.Pl. 3B-B-1 Dames, Geselina (I510)
 
639 R.K.-statie Het Klooster te Leeuwarden - doopgetuige was Heiltje Jacobs Voor Marijke Hanses Sytske Ypes (I69)
 
640 Rauwerderhem, dopen, doopjaar 1729
Dopeling: Cornelisken
Geboren in Aalsumerklooster onder Akkrum
Gedoopt op 1 oktober 1729 in Irnsum
Kind van Ruurt Tabes en Jancke Wopkes
Meter: Teth Tabes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Vader : RUURD TABES
Moeder : JANKE WOPKES
Meter : TETJE TABES,
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Irnsum, doop 1714-1811
Inventarisnr. : DTB 585
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar 
Teth [Tetje] Tabes (I286)
 
641 Registratienummer:1886
Aktenummer:19
Registratiedatum: 9 januari 1886
Akteplaats:Emmen
Aktesoort:Geboorte
 
Rolfes, Aleid (I728)
 
642 Renske Douwes Bootsma Renske Douwes (I319)
 
643 Rijksarchief Leeuwarden:
Overlijdensakte Leeuwarden, 1918 Aangiftedatum 19 augustus 1918, akte nr. 468 Meindert van Hottinga, overleden 16 augustus 1918, oud 78 jaar, weduwnaar Zoon van Jacob Willems van Hottinga en Grietje Meinderts van der Meulen


Begraafboek R.K. Begraafplaats Leeuwarden:
M. van Hottinga Afdeling: 3 Regel: M Nummer: 2 Overlijdens- of begraafdatum: 19 augustus 1918 Leeftijd: 78 
van Hottinga, Meinardus (I278)
 
644 Rijksarchief Leeuwarden: Huwelijksakte Leeuwarden, 1869 Man: Meindert van Hottinga Vrouw: Gepke Dijkstra Datum: 13 mei 1869 Akte nr. 59

MEINDERT VAN HOTTINGA, oud 29 jaar, koopman in manufacturen, geboren te Sloten, wonende te Leeuwarden, onlangs wonende te Woudsend, zoon van Jacob Willems van Hottinga, overleden, en van Grietje Meinderts van der Meulen, winkeliersche, wonendete Woudsend, TROUWT MET: GEPKE DIJKSTRA, oud 37 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Leeuwarden, dochter van Joost Jans Dijkstra, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, en van Sytske Ypes Swart, overleden.

Meindert en zijn broer Willem trouwden de twee zussen Gepke en Doetje Dijkstra.

(ook rk huwelijk) 
Gezin F218
 
645 Rijwielhersteller van den Berg, Douwe (I1289)
 
646 RK Gerben Siuerts (I570)
 
647 RK Steenstra, Marijke Alberts (I584)
 
648 rk - doopgetuige was Gerrit Wibrens Frans Sjoukes (I462)
 
649 RK - doopgetuige was Ientie Siuerts Sjoerd Gerbens (I211)
 
650 RK - doopgetuige was Teedske Pieters Johannes Sjoerds (I578)
 
651 RK - doopgetuige was Trientje Syberens Grietje Meinderts (I517)
 
652 Rk - Statie Bonte Papesteeg
doopgetuige was Catharina v.d. Meer. In het doopboek wordt alleen de moeder vermeldt. ( Sjoukje Toons)
met vermelding van " illeg". geb. aangifte door vroedvrouw Mayke v.d. Kooy 
Ruidenga(Ruringa), Baukje (I595)
 
653 RK gedoopt ( van den Berg in 1811), Ruurd Jans (I25)
 
654 Rk-Begr.Pl. 3-E-67 Sperling, Wilhelmina (I554)
 
655 Rk-Begr.Pl. 3-M-8 Rurenga, Joseph (I601)
 
656 Rk-Begr.Pl. 3-M-8 Dijkhoff, Regina (I602)
 
657 Rk-Statie Bonte Papesteeg - doopgetuige was Teke Poelsma Overdijk, Taeke Bernardus (I479)
 
658 Rk-Statie Bonte Papesteeg (doopgetuige was Trientje v.d. Meer).
In doopboek staat o.a. d.v. "Illeg" Tjeerd v.d. Meer en Sjouwkje Ruringa (geb. aangifte door vroedvrouw Mayke v.d. Kooy) 
Ruidinga, Tettje (I598)
 
659 Rk-Statie Bonte Papesteeg . - De Jong, Johannes (I597)
 
660 Rk-Statie Bonte Papesteeg. Doopgetuige was Gatske v.d. Meer Dijkstra, Freerk Doedes (I553)
 
661 Rk-Statie Bonte Papesteeg. doopgetuige was Rijnske v.d. Meer
(in doopboek: filius "spurius"= onwettig Tjeerd v.d. Meer en Sjouwkje Ruringa 
Rurenga, Rinze (I600)
 
662 Rk-Statie Bonte Papesteeg. doopgetuige was Johannes v.d. Meer.
(in doopboek: z.v. "illeg" Tjeerd v.d. Meer X Sjouwkje Ruringa) (geb. aangifte door vroedvrouw Mayke v.d. Kooy, moeder toen genoemd Sjoukje Thomas Rurenga 
Rurenga, Johannes (I599)
 
663 rk-Statie Breedstraat Dieuwke Hanzes (I358)
 
664 rk-Statie Breedstraat Hiltje Hanzes (I536)
 
665 rk-Statie Breedstraat Gezin F256
 
666 rk-Statie Breedstraat - doopgetuige was Sioucke Iefs. Ief Doedes (I489)
 
667 rk-Statie Breedstraat doopgetuige was Lammert Hendriks Baukje Toons (I441)
 
668 rk-Statie Gr.kerkstraat
doopgetuige was Akke Ruurds 
Hoekstra, Tietje Piers (I448)
 
669 rk-Statie Gr.kerkstraat van der Meer, Tjeerd Jans (I445)
 
670 rk-Statie Koornmarkt Gezin F289
 
671 rk-Statie Koornmarkt - doopgetuige was Andries Sjoukes Sjouke Franzes (I467)
 
672 rk-Statie Koornmarkt - doopgetuige was Doetje Sjouky Franskje Franzes (I475)
 
673 rk-Statie Koornmarkt - doopgetuige was Eke Tjallings Ruurtje Franzes (I474)
 
674 rk-Statie Koornmarkt - doopgetuige was Doetje Sjoukes Imkje Franzes (I473)
 
675 rk-Statie Koornmarkt - doopgetuige was Lolkje Tanja Dijkhoff, Regina (I602)
 
676 rk-Statie Koornmarkt op 2 juli 1804 (rk) doopgetuige was Doetje Sjoukes Imkje Franzes (I472)
 
677 rk-Statie Koornmarkt op 4 februari 1803 (rk) doopgetuige was Marieke Tekes.
(doopgetuige is waarschijnlijk Marijke Sjoukes (tante van de geborene, toen gehuwd met Teke Meinderts en daarom hier Marieke Tekes genoemd. Later neemt zij de familienaam v.d. Ark aan) 
Tjalling Franzes (I471)
 
678 rk-statie Nieuwstad
doopgetuige was Antje Tjallings 
Dijkstra, Leonilla (I436)
 
679 RK. Posthumus, Julia (I888)
 
680 Ruurt is 11-7-1725 in Irnsum rk peter van Otto z.v. Hieltje Cornelis en Antje Tabes Ruurt Tabes (I408)
 
681 s'avonds vijf over 8 van den Berg, Janna (I1235)
 
682 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F500
 
683 Tenminste nog één mogelijklevende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F504
 
684 Schijnt evenals Ype Jans X schoonzuster Dieuwke Hanses gezamenlijk gewoond te hebben wijk P. 28 boerderij Veldzigt onder de klokslag van Leeuwarden. Volgens stratenboekje van Eekhof is dit geweest aan de noordzijde van deHarlingerstraatw eg bij het Beetgumer binnenpad op het Nieuwland, daar zijn Ype en Dieuwke overleden.
(DTB 1019 Jacob Jans Swart van Leeuwarden X Hiltje Hanses van Engelum) 
Hiltje Hanzes (I536)
 
685 Schijnt met zijn vrouw eigenaar te zijn van de helft van een zate lands te Wartena, stem 15. Willem Doedes (I834)
 
686 Schilder - Beeldhouwer van den Berg, Sybren Ridsert (Siep) (I579)
 
687 Schilder en kastelein van de Groene Weide te Bolsward. van der Werf, Sjoerd (I895)
 
688 Schoenmaker Jacobs, Mozes (I1252)
 
689 Schoenmaker te Irnsum
(Leent in 1668 200 Goudguldens van de gebr. Idze en Pier Claeses te Friens en 300 Goudguldens van Reiner Reiners te Grouw, met Evert Jentjes(schoonvader) als borg, in 1674 van Sipke Sipkes'weeskinderen te Akkrum 90 Goudguldens en in 1676 vanJen tje Frederiks, weduwe van Gabe Hiddes 150 Carolieguldens, hij is dan meester schoenmaker. In 1677 worden hij en Douwe Thomas benoemd tot curatoren over de wezen van Frerik Dirks en Ybel Jacobs te Akkrum)
DTB 575 Hette Dircx van Irnsum X Ock Everts van Grouw) 
Hette Dirks (I529)
 
690 Schrans 273 Yntema, Ymkje (I513)
 
691 Schöppinitz (Duitse naam), Szopienice (Poolse naam) maakt tegenwoordig deel uit van de Poolse stad Katowice.

In de Tweede Wereld Oorlog was in Schöppinitz een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders. Er is maar weinig informatie over het kamp te vinden. Volgens http://www.deutschland-ein-denkmal.de werden hier traintrails vervaardigd voor de firma Haage. Het kamp werd in oktober 1942 geopend, en gesloten eind oktober/begin november 1943. 
Gokkes, Emanuel (I1130)
 
692 Sietske Sikkes Sijtske Sickes (I267)
 
693 Sieuwke trouwt op zaterdag 19 mei 1866 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Eeltje Jans Dooper, zoon van Jan Johannes Dooper en Aukje Andries de Jong. Eeltje is geboren op zondag 27 oktober 1839 te Hommerts, is overledeno p vrijdag 31 augustus 1928 te Wonseradeel. Eeltje werd 88 jaar, 10 maanden en 4 dagen.
Van Eeltje en Sieuwke zijn tien kinderen bekend. 
van den Berg, Sieuwke Douwes (I82)
 
694 Sijke Folkerts Zijlstra ligt begraven in het familiegraf op het St. Barbara kerkhof in Amsterdam. ( foto fam. graf aanwezig.) Zijlstra, Sijke Folkerts (I271)
 
695 Siuke Sieucke Claeses (I829)
 
696 Sjoukje is getrouwd te Roordahuizum op 19 juni 1763 (nh), ondertrouwd te Wirdum op 22 mei 1763 en getrouwd te Wytgaard op 19 juni 1763 voor de kerk (rk) met Claes IJsselmuiden (ongeveer 38 jaar oud), geboren te Roordahuizum (?) rond1725, overleden te Roordahuizum rond 1797, ongeveer 72 jaar oud.
Claes is eerder getrouwd te Roordahuizum op 6 juni 1751 (nh), op ongeveer 26-jarige leeftijd met N.N....... 
Gezin F302
 
697 Slagersknecht te Bolsward Nota, Petrus (I978)
 
698 slagter Frans Sjoukes (I462)
 
699 Smid te Tirns en Blauwhuis van den Berg, Jan (Sjoerd) (I759)
 
700 Smidsknecht te Westhem van den Berg, Douwe (I610)
 
701 Soldaat van den Berg, Pieter Ruurds (I234)
 
702 St. Antoniusziekenhuis. van den Berg, Douwe (I4)
 
703 Stemkohieren 1698 en 1728
Stemkohier 1698 Akkrum (Utingeradeel)
Stem nr. 35, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Dr. Phelten (FELTEN), eigenaar
Grietman Regnerus van Andringa, eigenaar voor 2/3
Eiso (EISE) Terwischa (TERWISGA), eigenaar, met dr. Phelten, voor 1/3
Tabe Ottes, gebruiker
Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van Friesland

Stemkohieren 1698 en 1728
Stemkohier 1728 Akkrum (Utingeradeel)
Stem nr. 46, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Vrouw Ornia weduwe Meuns, eigenaar; papist
Tabe Ottes, gebruiker
Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3579

Stemkohieren 1698 en 1728
Stemkohier 1698 Terkaple (Utingeradeel)
Stem nr. 19, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Vrouw Anna (ANTJE) van Andringa, weduwe van grietman Lubbertus van Lycklama, eigenaar voor 1/6
A. van Lycklama, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Dancker (DANKERT) de Kempenaer, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Grietman Frederick (FREERK) van Sminia, eigenaar voor 1/2
Raadsheer Mathias (MATTEUS) van Viersen (VIERSSEN), uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/12
L. van Andringa, eigenaar, met familie, voor 1/6
Hendricus (HENDRIK) Recalf, uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/12
Grietman Regnerus van Andringa, eigenaar
Lolke Jelles, gebruiker
Tabe Ottes, gebruiker
Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van Friesland 
Tabe Ottes (I418)
 
704 Stemkohieren 1698 en 1728
Stemkohier 1728 Poppingawier (Rauwerderhem)
Stem nr. 11, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Grietman Regnerus van Andringa, eigenaar
Douwe Tabes, gebruiker
Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3506

Quotisatiekohieren 1749
Douwe Tabes erven, Rauwerderhem
Plaats: Poppingawier
Omschrijving: boeren
Gezin volw: 3
Aanslag: 29-9-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Rauwerderhem, fol. 29 
Douwe Tabes (I285)
 
705 stemkohieren Oostergo Gezin F331
 
706 Stuurman van Loghem, Harmanus (I587)
 
707 Symon Jans Boersma Symon Jans (I274)
 
708 Sytske is getrouwd te Wymbritseradeel op 3 juli 1824 (akte 43), op 20-jarige leeftijd met N.N.. Gezin F344
 
709 Tegelijk met zuster Fetje Sjoukes Dijkstra getrouwd. Gezin F307
 
710 tevens een rk huwelijk. akte 208 Gezin F338
 
711 Timmerman Dijkstra, David (I120)
 
712 timmerman, uitvoerder.Onder zijn toezicht is de Mariakerk te Apeldoorn gebouwd, hij was daar ook misdienaar.
 
van den Berg, Petrus (I10)
 
713 Trouwregister Gerecht Bolsward, 1789
DTB nr: 136, 1723 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 november 1789
Man: Joost Hankel, Bolsward
Vrouw: Johanna Caecilia Glieds
Gestandaardiseerde namen: JOOST en JOHANNA 
Gezin F45
 
714 Trouwregister Gerecht Wonseradeel, 1771

DTB nr: 791, 1753 - 1771
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 mei 1771, Makkum
Man: Douwe Fokeles, Dongjum
Vrouw: Swopkjen Gorrits den Bos, Witmarsum
NB: hij is huisman; Rooms Katholieken
Gestandaardiseerde namen: DOUWE FOKELES en SWOBKJE GERRITS
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heilige Franciscus
Bolsward, 1771
DTB nr: 153, 1724 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 april 1771
Man: Douwe Fokeles
Vrouw: Swopke Gerrits
Gestandaardiseerde namen: DOUWE FOKELES en SWOBKJE GERRITS
Familienamen 1811
Obbema, Douwe Fokeles, Witmarsum
k. Foekle 38, Gerrit 36, Paulus 28, Sjoerd 23, Ida 18
kk. (v. Foekle) Douwe 12, Johannes 11, Truike 9, Sabina 7, Margarita 4; (v.
Gerrit) Douwe 9, Haring 7, Margaritta 4; (v. Paulus) Sabina 4 weken,
Mairie Witmarsum, fol. 40


****Opvallend is dat er een maand verschil zit in het kerkelijk en het burgelijk huwelijk !?
Trouwen op je verjaardag lijkt voor de hand liggend , maar is een veronderstelling . 
Gezin F36
 
715 Trouwregister Gerecht Wonseradeel, 1789
DTB nr: 792, 1771 - 1809
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 september 1789
Man: Sjoerd Gerbens, Oudega
Vrouw: Trijntje Pijtters, Greonterp
NB: hij is meerderjarig; zij heeft consent van haar vader
Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Idzega Sandfirden, 1789
DTB nr: 882, 1772 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 september 1789
Man: Sjoerd Gerbens, Oudega
Vrouw: Trijntje Pyters, Tjerkwerd
Gestandaardiseerde namen: SJOERD GERBENS en TRIJNTJE PIETERS
NB: getrouwd voor het gerecht van Wonseradeel 
Gezin F62
 
716 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg, 1737
DTB nr: 874, 1596 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 februari 1737, Heeg
Man: Hoite Clases, Heeg
Vrouw: Taatske Sybbes, Heeg
Gestandaardiseerde namen: HOITE KLASES en TEETSKE SIEBES 
Gezin F66
 
717 Trouwregister Hervormde gemeente Heeg, 1756
DTB nr: 874, 1596 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 mei 1756, Heeg
Man: Hoite Clases, Heeg
Vrouw: Tjitske Tyttes, Heeg
Gestandaardiseerde namen: HOITE KLASES en TJITSKE TIETES 
Gezin F67
 
718 Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum, 1743
DTB nr: 520, 1665 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 mei 1743, Menaldum
Man: Fookle Paltzes, Menaldum
Vrouw: Yda Sijmons, Warga
Gestandaardiseerde namen: FOKELE PAULUS en IETJE SIEMENS
------------------------------- 
Gezin F38
 
719 Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Idzega Sandfirden, 1789
DTB nr: 882, 1772 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 september 1789
Man: Sjoerd Gerbens, Oudega
Vrouw: Trijntje Pyters, Tjerkwerd
Gestandaardiseerde namen: SJOERD GERBENS en TRIJNTJE PIETERS
NB: getrouwd voor het gerecht van Wonseradeel 
Trijntje Pieters (I212)
 
720 Trouwregister Hervormde gemeente Rauwerd Irnsum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0582, aktenummer 599
Gemeente: Rauwerderhem 
Gezin F204
 
721 Trouwregister Rooms-katholieke parochie Blauwhuis, 1753
DTB nr: 891, 1704 - 1812
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 6 februari 1753
Man: Symen Jans
Vrouw: Jantie Joannis

Gestandaardiseerde namen: SIEMEN JANS en JANKE JOHANNES 
Gezin F216
 
722 Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heilige Martinus Bolsward,
1786
DTB nr: 152, 1710 - 1797
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 januari 1786
Man: Gerrit Hillis, Burgwerd
Vrouw: Ynschkje Pieters, Burgwerd
Trouwregister Hervormde gemeente Burgwerd Hichtum Hartwerd, 1786
DTB nr: 799, 1624 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 januari 1786, Hichtum
Man: Gerrit Hilles, Burgwerd
Vrouw: Ynskjen Pieters, Burgwerd
Gestandaardiseerde namen: GERRIT HILLES en IENSKE PIETERS 
Gezin F47
 
723 Trouwregister Rooms-katholieke parochie Irnsum, 1798
DTB nr: 585, 1714 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 juli 1798, Irnsum
Man: Ruurd Jans, Irnsum
Vrouw: Sjuwke Douwes, Irnsum
NB: Het huwelijk is voltrokken in het bijzijn van de getuigen
Ruurd Siebrens en Baye Jans
Gestandaardiseerde namen: RUURD JANS en SIEUWKE DOUWES 
Gezin F9
 
724 Trouwregister Rooms-katholieke parochie Op de Heide (1835: St. Nicolaasga)
DTB nr. 223, 1716 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 september 1778, Rotsterhaule
Man: Romke Hoijtes
Vrouw: Grietje Piers
Gestandaardiseerde namen: ROMKE en GRIETJE PIERS 
Gezin F65
 
725 Turfschipper. Koopal, Jacobus (I596)
 
726 tweeling met Tjeetske Damsma, Agatha Rintjes (I390)
 
727 Tweelingbroer van Marcus Dijksma, Abele (I646)
 
728 Uit de geboorteakte blijkt duidelijk dat er sprake is van slechts één naam. nl. Douwe
De tweede naam Douwes is niet officieel. 
van den Berg, Douwe (I1)
 
729 Van beroep Bakker Dijksma, Abele (Jans) (I628)
 
730 van beroep boer. Homminga, Sjouke Eilings (I353)
 
731 Van beroep broodbakker en agent van een levensverzekering
Gewoond in Driebergen en Leeuwarden. 
van Hottinga, Willem (I361)
 
732 Van beroep naaister Dijkstra, Doetje (I116)
 
733 Van beroep vrachtrijder Dijksma, Olke Jans (I941)
 
734 van boerebedrijf Terpstra, Johannes Pieters (I396)
 
735 Van den Berg bezocht als zoon van een smid de ambachtsschool. Hij werd huisschilder, maar maakte ook schilderijen. Van 1930 tot 1933 volgde hij de avondopleiding Tekenen en Schilderen aan Academie Minerva in de stad Groningen. Hij had er les van onder anderen Jan Altink. Na deze opleiding zette hij met Oskar Gubitz een reclamebureau op. In 1937 ontdekte Hendrik Werkman zijn schilderwerk en stimuleerde hem daarmee verder te gaan.


Vanaf 1939 huurde Van den Berg de theekoepel in het Sterrebos in Groningen als atelier en legde hij zich volledig toe op het kunstenaarschap. In 1943 trouwde hij met Fie, de dochter van Hendrik Werkman. Hij bezocht na de Tweede Wereldoorlog een aantal keren Parijs en volgde daar lessen aan de Académie de la Grande Chaumière. Van den Berg scheidde van zijn vrouw en verhuisde in 1954 naar Amsterdam, waar hij een atelier had aan de Brouwersgracht. De theekoepel in Groningen hield hij aan. Aanvankelijk maakte Van den Berg vrije schilderijen, maar zijn stijl ontwikkelde zich van het naturalisme via het impressionisme en het kubisme naar het constructivisme.

Van den Berg leed aan het syndroom van Guillain-Barré, waardoor hij vanaf 1966 ongeveer tien jaar uit de roulatie was. Later hervatte hij zijn werk, dat nog abstracter was dan daarvoor.

Naast schilderijen maakte Van den Berg ook diverse sculpturen; als beeldhouwer was hij autodidact. In 1983 schonk hij aan zijn geboortedorp Tirns het beeld Libbensline (Levenslijn), dat op 13 oktober van dat jaar werd onthuld door Commissaris der Koningin Hans Wiegel. De Humanistische Omroep maakte in 1986 een documentaire, waarin Van den Berg over zijn leven en werk vertelde. 
van den Berg, Sybren Ridsert (Siep) (I579)
 
736 vanuit de Mariakerk te Apeldoorn van den Berg, Petrus (I10)
 
737 Veehoudersche wonende te Bolsward Palstra, Sietske Pieters (I35)
 
738 Verklaart in 1666 dat zij het erfdeel van haar grootmoeder Foock van haar curatoren ontvangen heeft.

Gehuwd met Jacobs Japiks. 
Bauck Willems (I844)
 
739 Verklaart in 1666 dat zij het erfdeel van haar grootmoeder Foock van haar curatoren ontvangen heeft. Jantie Willems (I846)
 
740 Verklaart in 1667 dat zij het erfdeel van haar grootmoeder Foock van haar curatoren ontvangen heeft.
gehuwd met Pier Jacobs 
Doetie Willems (I845)
 
741 Verklaart in 1675 dat Baucke Doedes haar het erfdeel van haar grootmoeder Foock Yffs had uitbetaald. Japcken Willems (I848)
 
742 Vernoemd in Quotisatieboek Goutum 1749 als koemelker met 2 personen boven 12 jaar En een onder 12 jaar. Aanslag f.25 .- Doede Yves (I368)
 
743 visser, boereknegt op Kleyenburg bij Leeuwarden en visscherman,

Tjeerd woonde later samen met zijn stiefdochter Sjoukje Doedes Dijkstra waarbij hij nog 6 kinderen verwekte. 
van der Meer, Tjeerd Jans (I445)
 
744 Voor de kerk getrouwd in de Dominicuskerk te Leeuwarden
(Akte 86) 
Gezin F478
 
745 Voor de kerk trouwden ze een dag eerder n.l. op 13 0kt. 1718 te Irnsum ( RK )
(DTB 585 en 724 hij van Akkrum, zij van Goingarijp) 
Gezin F273
 
746 Voor zover bekend is Grietje het 5de van de 8 kinderen van Salomon en Rachel.

Bron: gemeentelijk archief Amsterdam . Deel 163 - bladzijden 141-160

Beroep : Naaister 
Gokkes, Grietje (I210)
 
747 Voornaam wordt ook geschreven als Sietske Siemonsma, Sytske (I3)
 
748 Voorzover nu bekend had Jan Folkerts geen kinderen .
Zijn vrouw Sijke Folkerts hertrouwt op 16 mei 1885 in Workum met Petrus Jacobus Flapper.
Getuigen: Fonger van der Pal en Theodorus Draaisma
Uit dit Huwelijk weren 4 kinderen geboren. 
Gezin F214
 
749 Vrijwel zeker vóór 1675 Sytske Rienks (I541)
 
750 Waarschijnlijk in 1771 in Roordahuizum. Trijntje Jans (I415)
 
751 wandelde de elfstedentocht mee en is in Dokkum verdronken.
Lees het krantenartikel onderaan de pagina. 
Wind, Abraham (I654)
 
752 Was boer in 't Meer bij Heerenveen en vertrok na een overstroming naar Bolsward.
Op het Oordje in Bolsward pachtte hij van Pim Mulier de boerderij. 
Bouwer, Hessel Huites (I36)
 
753 Was smid te Blauwhuis van den Berg, Sjoerd (Douwes) (I81)
 
754 Watersporter.
Militaire dienst inschrijving van 11 April 1935 geeft aan dat hij tot de eerste ploeg torpedisten behoorde van de Zeemacht. Op 31 oktober 1936 ging hij met groot verlof. 
van den Berg, Douwe (I1289)
 
755 Werd wel de Duvel van de Diken genoemd. De Diken onder Langweer. Siemonsma, Andries Baukes (I105)
 
756 Winkelbediende te Bolsward van den Berg, Jacoba (I611)
 
757 Winkelier te Irnsum. Ook genoemd/bekend onder Tabe Bergsma van den Berg, Tabe Ruurds (I235)
 
758 Winkelier te Nieuwehorne Dijksma, Jan O. (I946)
 
759 Winkelier te Nieuwehorne Dijksma, Jan (I1166)
 
760 winkeliersche Grietje Meinderts (I517)
 
761 Wonende Rostocker Chaussee Dijkstra, Jozeph (I797)
 
762 Wonende te Bolsward als boer (Obbema), Gorrit Douwes (I268)
 
763 Wonende te Ferwoude Tiam Jelledr (I809)
 
764 Wonende te Ferwoude, Sanfirden. Hobbema, Tierck Fongersdr (I805)
 
765 wonende te Greonterp en Dedgum.
Boerenknecht en bolloper
(Fries: bolrinner, bolrinster) Broodventer (vr.: broodvenster) die met een korf brood de klanten bij langs ging. Als regel leverde dit maar een armelijk bestaan op. Het Friese woord voor brood is bôle, niet te verwarren met bolle = stier en de vooral in Noord-Holland destijds bekende bullo(o)per.
 
de Boer, Laurentius Taekes (I388)
 
766 wonende te Leeuwarden, onder de Klokslag. Jan Jacobs (I522)
 
767 Wonende te Wartena. Leeent in 1650 met zijn vrouw 100 Goudguldens van Obbe Tjebbes te Grouw (afgelost 1660) in 1651 weer 100 Goudguldens van Klaas Tjerks te Wartena, als zij huis, zate en landen aldaar kopen van Thomas Jukes (afgelost165 5) (leent 15 mei 1675 200 Goudguldens van zijn 2e vrouw zonder rente, overeenkomstig accoord voor het huwelijk bedongen. Hij is dan reeds groot schuitevoerder te Hempens. Koopt in 1679 een zate met landen te Wartena, leent daarvoor in 1681450 Ca rolieguldens (afgelost in 1695) en 200 Goudguldens (afgelost in 1684). Anderzijds leent hij geld uit aan zijn kinderen: in 1680 en 1683 aan dochter Wapkje en haar man en in 1683 ook aan dochter Dieuwke en haar tweede man Jentje Rinzes (I540)
 
768 wonende te Woudsend, te Dokkum en te Leeuwarden E.304
(kwam uit Dokkum naar Leeuwarden 8-5-1877)
koopmansbediende, koopman manufacturen, boekhandelaar, koster Bon.kerk en boekhouder, 
van Hottinga, Meinardus (I278)
 
769 Wonseradeel Akte 31-08-1928, no. 108 Dooper, Eeltje Jans (I272)
 
770 Wonseradeel 19-mei-1866 Akte no. 62
Ze kregen 11 kinderen. 
Gezin F215
 
771 Woonachtig te Oosterend-Roodhuis, Abbega. Otte Andries (I281)
 
772 Woonachtig te Oosthem. Frouk Gosses (I282)
 
773 Woonde te Hempens. In 1664 wees, Jouke Claeses binnen Leeuwarden curator) (in 1698 en nog steeds in 1728 meier van stem 4 van Hempens, 50 pondematen, eigendom van Stad Leeuwarden en van stem 9 64 pondematen eigendom van de Pastorye vanHe mpens. In 1697 curator over de weeskinderen van Hielke Jentjes, in 1698 over weeskinderen van Willem Jentjes. Lidmaat NH kerk Hempens 1705 Heere Lieuwes (I527)
 
774 Wordt genoemd als kind. Echter zonder geboortedatum of andere vermeldingen Siemonsma, Anskjen (I332)
 
775 Workum
Akte 01-09-1883, no. 81 
van den Berg, Jan Folkerts (I87)
 
776 Workum Akte 20-09-1830, no. 73 Siemonsma, Taetske Baukes (I273)
 
777 Workum 15-mei-1825 Akte no. 11 Gezin F11
 
778 Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1764
Dopeling: Sioeke
Geboren in Oudega
Gedoopt op 2 februari 1764 in Blauwhuis
Kind van Gerben Siuerts en Botjen Johannis
Meter: Fotjen Joannis 
Sieuwke Gerbens (I576)
 
779 Yda woonde in Warga voor haar huwelijk
Fokele woonde in Menaldum voor zijn huwelijk 
Gezin F37
 
780 Zakenpartner van Rudy ( "Rukie") Huisman.
Begonnen met een patatkraam op het marktplein te Bolsward, later een cafetaria aan het Skilwyk eveneens te Bolsward.

Dit partnership liep op de klippen en David werd kok in bejaardentehuis Hendrik Nannes in de Broerestraat ?. 
Dijkstra, David Jan (I885)
 
781 Ze kregen 4 kinderen Gezin F311
 
782 Ze kregen 6 kinderen.

Bauke Reinders Sijmensma 1895-1983
Albert Siemensma 1896-????
Johannes Siemensma 1897-????
Marijke Siemensma 1899-????
Lodevicus Siemensma 1901-
Levenloos Kind Siemensma 1904-1904 
Gezin F96
 
783 Ze kregen 6 kinderen.

Akke van der Werf 1871-1872
Marijke Catharinus van der Werf 1867-1960
Bouke van der Werf 1870-1944
Cathrinus van der Werf 1875-????
Sjoerd van der Werf 1868-1914
Douwe Cathrinus van der Werf 1873-1942 
Gezin F90
 
784 ze zijn 2 keer in de kerk getrouwd. Ned. hervormd in de Galileërkerk en Katholiek in de rk-Statie Gr.kerkstraat Gezin F212
 
785 zekerheid hieromtrent is er ( nog ) niet. In ieder geval overleden ná 1790 ( onder leeuwarden ) Sytske Taekes (I519)
 
786 Zette na overlijden van haar man het bedrijf voort. In 1880 tijdens de crisis volgde gedwongen verkoop. Zij bleef als gebruikster op de boerderijYtsum onder Wolsum. Siemonsma, Baukje Baukes (I333)
 
787 zij is getrouwd met Hotse Ypes ( tweede huwelijk ) op 4 december 1676 te Idaarderadeel (Fr), Fryslân.
na proclamaties op 2, 16 en 22 augustus 1676
Jacob Hilles, curator ad act. div. over Truntie Hotses, omtrent 11 jaar,kind van Hotse Ypes bij wijlen Sipcke Pytersdr, eerste vrouw van Hotse.Hij hertrouwde met Auck Gerbens. Hierna scheiding in aanwezigheid vanBauck Pyters, bestemoeder van het kind. In de marge een aantekening d.d.15 mei 1594, waarin Reiner Thietses, als man en voogd over Tryn Hotses,verklaarde de afkoopsom ontvangen te hebben
Schoonvader van het tweede huwelijk resp. grootvader werd na hetoverlijden van Hotze Ypes curator over de kinderen en ontving uit deboedel 3.280 carolusgulden (Boelgoedsboek IDA L4 fol. 52). 
Auck Gerbens (I545)
 
788 Zij is geboren op 19 april 1812 in Leeuwarden.Bron 1
geboorteakte 201, Leeuwarden
Op heden den 22-04-1812, compareerde voor ons Maire.....
aangever Sjoukje Uiltjes, huisvrouw van Geert Douwes van der Schaaf, 49 jr, woonachtig alhier in den Wijk M, nr. 110, welke aan ons verklaard heeft dat op 19-04-1812 's avonds om 10 uren in bovengenoemd huis een onecht kind is geboren van het vrouwelijk geslacht....Sjouwkje genaamd...waarvan moeder is Boukje Thoons, oud 23 jr. mede aldaar woonachtig.
Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van Antje Feddes, huisvrouw van Homme Douwes van der Schaaf, woonachtig in dezelfde wijk, nr. 175.
Waarna de getuige met ons deze akte heeft getekend nadat de aangever verklaard heeft niet te kunnen schrijven en hun dezelfde woordelijk is voorgelezen.
Handtekening van de getuige: Antie Feddes 
Dijkstra( Rurenga (Ruidinga), Sjoukje Doedes (I442)
 
789 Zij is overleden op 2 september 1887 in Leeuwarden, zij was toen 75 jaar oud.
ongehuwd overleden
overledene genaamd Sjoukje Doedes Dijkstra, ook genaamd Sjoukje Ruidenga of Sjoukje Rurenga,
ouders in akte niet vermeld. 
Dijkstra( Rurenga (Ruidinga), Sjoukje Doedes (I442)
 
790 Zij is overleden op 23 februari 1836 in Huizum Leeuwarderadeel, zij was toen 21 jaar oud.
Memories van Successie, kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1836
Fetje Jans Dijkstra, overleden op 23 februari 1836 te Huizum
vrouw van Sjoerd Sybrens Hoekstra, koopman (Schrans 92); moeder van minderjarige Antje Sjoerds Hoekstra.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Bron:
Memories van successie 1818-1927, toegangsnr 42, inventarisnr 11046, dagregisternr 238 
Dijkstra, Fettje Jans (I376)
 
791 Zij kregen in totaal 16 kinderen. Gezin F47
 
792 Zij kregen in totaal 9 kinderen.


Jetske Piers Huitema
1815-1904

Age Huitema
1817-1888

Grietje Huitema
1818-1823

Romke Huitema
1822-1894

Ynte Huitema
1823-????

Anne Huitema
1925-1826

Anne Huitema
1826-1826

Grietje Huitema
1830-1867

Anne Huitema
1831-1854


 
Gezin F63
 
793 Zij trouwde op dezelfde dag als haar broer Folkert
Op dezelfde dag overleden als haar dochter Reinskje
Nei it ferstjerren fan har man hierde sy Groot Equard noch tot 1873. 
Gezin F518
 
794 Zoon van Fedde Sjoerds Ypma en Geertje Meinderts Kuipers. Ypma, Sjoerd Feddes (I923)
 
795 zoon van niet genoemde vader en Sjoukje Thomas Rurenga
geboorteaangifte door vroedvrouw Mayke v.d. Kooy
doopgetuige Johannes v.d.Meer
in doopboek: z.v." ïlleg."Tjeerd van der Meer X Sjouwkje Ruringa 
Rurenga, Johannes (I599)